မေ 26, 2023

Newsletter for IRP No.54

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလနှင့်ဇွန်လတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား မေလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် မေလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၃ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၂၆ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟု သက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အား အခြေခံ စားသောက်ကုန်များဖြစ်သော ဆန်နှင့်ဆီကို ကျေက်တန်းမြို့နယ် […]

ဧပြီ 28, 2023

Newsletter for IRP No.53

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လနှင့်ဧပြီလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား မတ်လအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် မတ်လ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၃ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၂၀ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟု သက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အား အခြေခံ စားသောက်ကုန်များဖြစ်သော ဆန်နှင့်ဆီကို ကျေက်တန်းမြို့နယ် […]

မတ် 1, 2023

Newsletter for IRP No.52

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဇန်နဝါရီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဇန်နဝါရီလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၇ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၃ခုနှစ်၊ […]

ဒီဇင်ဘာ 30, 2022

Newsletter for IRP No.51

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဒီဇင်ဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဒီဇင်ဘာလအတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှအားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုး သမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အား အခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာ ရပ်ကွက်၌ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

နိုဝင်ဘာ 25, 2022

Newsletter for IRP No.50

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား အောက်တိုဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် အောက်တိုဘာလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၃၁ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား နိုဝင်ဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် နိုဝင်ဘာလ […]

Newsletter for IRP No.49

၂၀၂၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား သြဂုတ်လအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် သြဂုတ်လ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ၃၀ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား စက်တင်ဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် စက်တင်ဘာလ […]

ဇွန် 29, 2022

Newsletter for IRP No.48

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် ဇူလိုင်လ တွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဇွန်လအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဇွန်လ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၉ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၇) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၅)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ […]

မေ 8, 2022

Newsletter for IRP No.47

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ နှင့် မေလတွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဧပြီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဧပြီလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၇ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၇) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၅)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား […]

Newsletter for IRP No.46

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လတွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် အားနည်းသောအိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၄ရက် နေ့တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဂျိုက်ကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏ နည်းပညာကူညီမှုဖြင့် ဇုန်ဘီအပိုင်း ၃နှင့်၄ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော အိမ်ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စု […]

Newsletter for IRP No.45

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့်၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဒီဇင်ဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဒီဇင်ဘာလအတွက် အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၁ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၉ရက်နေ့တွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့၏ နည်းပညာကူညီမှုဖြင့် ဇုန်ဘီအပိုင်း ၃နှင့်၄ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော အိမ်ထောင်စုများထဲမှ အားနည်း သော အိမ်ထောင်စု များဟုသက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ […]