ဇွန် 29, 2022

Newsletter for IRP No.48

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဇွန်လအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဇွန်လ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၉ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၇) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၅)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

မေ 8, 2022

Newsletter for IRP No.47

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ နှင့် မေလတွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဧပြီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဧပြီလ အတွက်အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၇ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းများဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၇) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၅)ဦးတို့အားအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သောဆန်နှင့်ဆီကိုကျောက်တန်းမြို့နယ်၊အေးမြသီတာရပ်ကွက်၌ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာကာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား […]

Newsletter for IRP No.46

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လတွင် IRP လုပ်ဆောင် ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် အားနည်းသောအိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၄ရက် နေ့တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဂျိုက်ကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏ နည်းပညာကူညီမှုဖြင့် ဇုန်ဘီအပိုင်း ၃နှင့်၄ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော အိမ်ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စု […]

Newsletter for IRP No.45

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့်၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဒီဇင်ဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဒီဇင်ဘာလအတွက် အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၂၁ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၉ရက်နေ့တွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့၏ နည်းပညာကူညီမှုဖြင့် ဇုန်ဘီအပိုင်း ၃နှင့်၄ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော အိမ်ထောင်စုများထဲမှ အားနည်း သော အိမ်ထောင်စု များဟုသက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ […]

Newsletter for IRP No.44

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား အောက်တိုဘာလအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် အောက်တိုဘာလအတွက် အားနည်းသော အိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ခြင်း အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ၊ ၂၇ရက် နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏ နည်း ပညာကူညီမှုဖြင့် ဇုန်ဘီအပိုင်း ၃နှင့်၄ရှိ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက် ခံရသော အိမ်ထောင်စုများထဲမှ အားနည်း သော အိမ်ထောင်စု များဟု သက်မှတ်ထားသည့် […]

ဧပြီ 27, 2022

Newsletter for IRP No.43

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့်စက်တင်ဘာလတွင် IRP လုပ်ဆောင်ချက်များ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်(ဘီ)မှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအား ဇွန်လအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ် ဇွန်လ အတွက် အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများအားထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊၂၈ရက်နေ့တွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဂျိုက်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏နည်းပညာကူညီမှုဖြင့်ဇုန်ဘီအပိုင်း၃နှင့်၄ရှိစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရသောအိမ် ထောင်စုများထဲမှ အားနည်းသောအိမ်ထောင်စုများဟုသက်မှတ်ထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းများ ဦးဆောင်/နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ နှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉) စု မှ မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း (၃၉) ဦးတို့ အား အခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သော […]

MonitoringAndEvaluation_sumbnail
မတ် 6, 2021

Monthly Report List