ဇုန္(ဘီ)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္)

စက္ခ်ဳပ္ပညာအားေလ့လာသင္ယူၿပီးဝင္ေငြရရွိရန္လုပ္ကိုင္လိုေသာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ဘီ)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားကိုမူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းအား၂၀၁၉ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုၿမိဳင္သာယာမူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။အဆိုပါစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းတြင္သင္တန္းသူစုစုေပါင္း(၅)ဦးတက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီးလူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမွ အၿငိမ္းစားဆရာမ မွ (၂) လၾကာ သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။