အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္သုံးလတစ္ႀကိမ္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ျခင္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀ရက္ ႏွင့္ ၂၃ ရက္)

၃လတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ လစဥ္အေျခခံစားေသာက္ကုန္ (ဆန္ႏွင့္ဆီ) ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊၂၀ ရက္ႏွင့္၂၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ဇုန္(ဘီ)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားအရ အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အသက္၆၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုကိုထပ္တိုး၍ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု ၂၄ စုမွ မိသားစုဝင္ ၅၆ ဦးတို႔အား ယခုလမွစတင္၍ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။