(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆုံမႈ (TCC) အစည္းအေဝးအားက်င္းပျခင္း (၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္)

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ၁၀ရက္ေန႔တြင္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆုံမႈ(TCC)အစည္းအေဝးကိုMJTD၏အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ထိုအစည္းအေဝးပြဲသို႔MJTDမွတာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ား၊ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာေက်း႐ြာမ်ားမွေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ား၊ဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔မွစုစုေပါင္း(၃၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပ ရျခင္း၏အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွအနီးအနားရွိပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္စီစဥ္ထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလူမႈေရးတာဝန္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားျပန္လည္စစ္ေဆးသုံးသပ္ရန္၊ေဒသခံလူထုထံမွေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားအားသိရွိရန္တို႔ျဖစ္သည္။ပထမဦးစြာMJTDအမႈေဆာင္အရရွိမွမိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးဇုန္ဘီအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊စက္႐ုံမ်ားလည္ပတ္ျခင္းအေျခအေနမ်ား၊အလုပ္ခန႔္အပ္ထားမႈအေျခအေန မ်ားအပါအဝင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိမွဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးတက္ေရာက္လာၾကေသာေက်း႐ြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတင္ျပမႈတစ္ခုခ်င္းဆီအ ေပၚညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေဝးတြင္ေက်း႐ြာလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္၊စာသင္ၾကားေဆာင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေစလိုျခင္း၊အထူးစီးပြားေရးဇုန္ပတ္ဝန္းက်င္အနီးတဝိုက္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစေရးကိစၥမ်ား၊ေက်း႐ြာမ်ားအနီးစြန႔္ပစ္အမႈိက္ပုံျခင္းႏွင့္စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားအပါအဝင္ေဒသခံမ်ားအားအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းအလုပ္အကိုင္ပိုမိုရရွိေစေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။