သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ဘီ)မွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ (၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၆ရက္ႏွင့္၂၇ရက္)

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊၂၆ရက္ႏွင့္၂၇ရက္ေန႔တို႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း(၂)ႏွင့္အပိုင္း(၃)ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္ မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၃၈) စုအား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။