အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၆ရက္)

မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္လစဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာအားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ၊၂၅ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။စက္တင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသံုးလတစ္ၾကိမ္စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားအရအားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္စည္းမ်ဉ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကိုထပ္မံတိုး၍ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု၂၃စုမွ မိသားစုဝင္ ၅၄ ဦးတို႔အား ယခုလ (ေအာက္တိုဘာလ) မွစတင္၍ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။