အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၆ရက္)

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊၂၆ရက္ေန႔တြင္ သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္အားနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စု ၂၃ စုအား အေျခခံစားေသာက္ကုန္ (ဆန္ႏွင့္ဆီ) ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ၌ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ ၃လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။