ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး (၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၊ ၁၅ ရက္)

မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဇုန္(ဘီ)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာအေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းၿပီးဆုံးျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္သာယာမူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ မ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားကို စက္ခ်ဳပ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာဝင္ေငြရွာေဖြ ေစလိုေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေမာ္တာအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအား အခမဲ့ငွားရမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာမႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားအား သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ CUTE Myanmar ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ အ႐ုပ္မ်ားကိုလည္းေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။