ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း၄မွစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္အေၾကာင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ( ၂၀၂၀ ခုနစ္ မတ္လ ၂ရက္)

၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ုံ၌ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း(၄)မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္(IRP)အေၾကာင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသို႔အပိုင္း(၄)မွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရး(IRP)ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားအေသးစိတ္မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း(၄)မွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ၎တို႔၏အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။