မူလဝင္ေငြအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္၏ အယူအဆႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရား

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဝင္ေငြရင္းျမစ္ႏွင့္မူလ ေနထုိင္မႈ အဆင့္မ်ိဳး ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာထဲတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနစည္ အေတာအတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ ပံ့ပိုးအားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္တြင္ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ နည္းလမ္းပိုင္း အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကူညီမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သီးျခား အေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသူမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အနီးတဝိုက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာေစရန္၊ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏုိင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ ပါဝင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္လည္း အသားေပးထားသည္။

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္္းေ႐ႊ႕ရသည့္ ေအာက္ပါ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ပါဝင္သည္။

(က) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈျဖင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း အျခားစီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာသည့္ လယ္သမားမ်ား

(ခ) ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္ေနရာကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာသူမ်ား

(ဂ) မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြလိုသည့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား

(ဃ) လက္ရွိ ဝင္ေငြရေနေသာ အလုပ္အကိုင္ကို ေျပာင္းလဲရန္ မလိုေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္လုိသူမ်ား

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေနေရးထိုင္ေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္အျပင္ လူမႈေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ား၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ အေျခတက်ျဖစ္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အစဉ္တစိုက္ တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီး ညႊန္ကိန္းမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ အဆင့္လုိက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈကို ပံုမွန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ၾကားခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေလးအနက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ိဳးပါ ထားရွိသလို လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူခဲ့သည္။

စီမံကိန္း ဧရိယာ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)အတြက္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ အနည္းဆံုး ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ကာလထိ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ နည္းပညာပိုင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ထိ ဆက္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။