ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား

Posted: 2020-01-17
မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဇုန္(ဘီ)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာအေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းၿပီးဆုံးျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္သာယာမူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ မ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားကို စက္ခ်ဳပ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာဝင္ေင
Posted: 2020-01-17
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ၁၀ရက္ေန႔တြင္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆုံမႈ(TCC)အစည္းအေဝးကိုMJTD၏အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ထိုအစည္းအေဝးပြဲသို႔MJTDမွတာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ား၊ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာေက်း႐ြာမ်ားမွေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ား၊ဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔မွစုစုေပါင္း(၃၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပ ရျခင္း၏အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွအနီးအနားရွိပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ေဆာင္႐ြ
Posted: 2020-01-02
၃လတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ လစဥ္အေျခခံစားေသာက္ကုန္ (ဆန္ႏွင့္ဆီ) ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊၂၀ ရက္ႏွင့္၂၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ဇုန္(ဘီ)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားအရ အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အသက္၆၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုကိုထပ္တိုး၍ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု ၂၄ စုမွ မိသားစုဝင္ ၅၆ ဦးတို႔အား ယခုလမွစတင္၍ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Posted: 2019-11-29
ဇုန္(ဘီ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ ျခင္းအစီအစဥ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အက်ဳံးဝင္အိမ္ေထာင္စု ၂၃ စုရွိ မိသားစုဝင္ ၅၄ ဦးတို႔ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၊၂၇ရက္ေန႔တြင္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာဆန္ႏွင့္ဆီကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေထာက္ပံ့ျခင္းကို၂၀၁၈ခုႏွစ္မတ္လမွစတင္ကာလစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေစရန္ အက်ဳံးဝင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၃ လ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္စစ္တမ္းမ်ားကိုလည္းေကာက္ယူလ်က္ရွိပါသည္။
Posted: 2019-11-18
စက္ခ်ဳပ္ပညာအားေလ့လာသင္ယူၿပီးဝင္ေငြရရွိရန္လုပ္ကိုင္လိုေသာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ဘီ)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားကိုမူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းအား၂၀၁၉ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုၿမိဳင္သာယာမူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။အဆိုပါစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းတြင္သင္တန္းသူစုစုေပါင္း(၅)ဦးတက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီးလူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမွ အၿငိမ္းစားဆရာမ မွ (၂) လၾကာ သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Pages