ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား

Posted: 2021-03-26
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို၂၀၂၁ခုႏွစ္၊မတ္လ၊၂၃ရက္ေန႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအားလိုက္နာကာေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
Posted: 2021-01-28
၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ
Posted: 2020-12-29
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအားလိုက္နာကာအသီးသီးေ
Posted: 2020-12-29
၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ ၌ ဇုန္(ဘီ) အပိုင္း(၄)မွစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္(IRP)အေၾကာင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုက်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအားလိုက္နာကာျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသို႔အပိုင္း(၄)မွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္က်န္ရွိေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရး(IRP)ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားအေသးစိတ္မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ဇုန္(ဘ
Posted: 2020-11-26
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကိုေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအ

Pages