ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား

Posted: 2020-09-25
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၊၂၅ရက္ေန႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအားလိုက္နာကာ အသီးသီးေထာက
Posted: 2020-08-27
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၊၂၅ရက္ႏွင့္၂၆ရက္ေန႔တို႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔အားအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာဆန္ႏွင့္ဆီကိုေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။      
Posted: 2020-07-29
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ၊၂၈ရက္ႏွင့္၂၉ရက္ေန႔တို႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၁+၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၄၄) စု မွ မိသားစုဝင္စုစုေပါင္း (၉၈) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
Posted: 2020-06-30
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ ဇုန္ဘီအပိုင္း၁၊၂၊၃ႏွင့္၄ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထား သည့္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုစုစုေပါင္း(၄၃)စုအား ၃လတစ္ႀကိမ္ပုံမွန္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္ႏွင့္ဆီလစဥ္ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္တို႔ကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ၿမိဳင္သာယာ(၃)တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ရွိ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးျပဳ
Posted: 2020-06-04
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ေမလ၊၂၆ရက္ႏွင့္၂၈ရက္ေန႔တို႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၄၃) စု မွ မိသားစုဝင္ (၉၆) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

Pages