ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား

Posted: 2020-04-03
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊မတ္လ၊၂၅ရက္ႏွင့္၂၆ရက္ေန႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း၂၊၃ႏွင့္၄ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၄၂)စုမွမိသားစုဝင္ (၉၃) ဦးတို႔ အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာဆန္ႏွင့္ဆီကိုေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
Posted: 2020-03-10
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊၂၆ရက္ႏွင့္၂၇ရက္ေန႔တို႔တြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ဇုန္ဘီအပိုင္း(၂)ႏွင့္အပိုင္း(၃)ရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္ မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၃၈) စုအား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
Posted: 2020-03-05
၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ုံ၌ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း(၄)မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္(IRP)အေၾကာင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသို႔အပိုင္း(၄)မွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရး(IRP)ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားအေသးစိတ္မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း(၄)မွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားခံရေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ၎တို႔၏အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ာ
Posted: 2020-02-21
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ ဇုန္ဘီအပိုင္း(၃)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္ မွတ္ထားသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ စုတို႔အား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ဆီကို ေေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္၌ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
Posted: 2020-02-21
အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို ဇုန္(ဘီ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာ၌ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေထာက္ပံ့ျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိ ခိုက္သူမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားဟုသတ္မွတ္ ထားေသာ အက်ဳံးဝင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၃စုမွ မိသားစုဝင္ ၅၄ ဦးတို႔ အား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္လစဥ္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ(ဆန္ႏွင့္ဆီ)ကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖင့္အားနည္းေသာမိသားစုမ်ား၏ေန႔စဥ္အေျခခံစားေသာက္ကုန္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ကုန္က်မႈမ်ားအားတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေန၍ ပံ့ပိုးေပ

Pages