ဆက္သြယ္ရန္

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

သီလဝါ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္

သီလဝါ႐ံုးခန္းလိပ္စာ  : သီလဝါစီမံကိန္းလမ္းႏွင့္ ဒဂံု-သီလဝါလမ္းေထာင့္၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္  : +၉၅၉၇၇၉၆၂၃၆၄၉
(ေန႔စဥ္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း မနက္ ၈း၃၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ အထိ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္သည္)
အီးေမးလ္  : thilawa_rirp_information@ irpthilawa.com