မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္အစီအစဥ္၏ အဆင့္လုိက္တိုးတက္မႈမ်ား(ဇုန္ဘီ - အပိုင္း ၁ႏွင့္၂)

         နယ္ေျမ ၂-၁ (ဧရိယာ ၁၀၀ ဟက္တာ) ႏွင့္ နယ္ေျမ ၂-၂ (အေရွ႕)(ဧရိယာ ၁၀၈ ဟက္တာ) ေန(ယင္းနယ္ေျမမ်ားကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ဇုန္(ဘီ)-အပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂)ဟုရည္ၫြန္းသုံးစြဲသြားပါမည္။)စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္ မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္ (IRP) (Income Restoration Program) ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ IRP လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အရ ေကာင္းမြန္ေသာလူေနမႈဘ၀အေျခအေနမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔​ ျပန္လည္ေရာက္ရွိိ ေစရန္ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ (RelocationSite) တြင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွစတင္ၿပီးမူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔​ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား (GoM) ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO)၊ JICAကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕(JICA Expert Team)၊ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား(ProjectAffectedPeoples-PAPs)သည္၂၀၁၇ခုႏွစ္မွစတင္၍အစည္းအေဝးမ်ား(Discussions)ႏွင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Workshops)၌အႀကိမ္ႀကိမ္ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း (Applying National Registration Card-NRC)

     ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ဇုန္(ဘီ)-အပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂)တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုစတင္ခဲ့ရာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ျပားမရွိေသာျပည္သူမ်ားသည္ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ (Thilawa Special Economic Zone-TSEZ) တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္၊ တရား၀င္ ခရီးသြားလာရန္ႏွင့္ အျခားေန႔စဥ္လူမႈဘ၀တြင္ တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္ (IRP) အရသက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူေပါင္း၍ စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ား (ဇုန္-ဘီ)-အပိုင္း (၁) ႏွင့္(၂)မွစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာခ်ထားရာတြင္လိုအပ္ေသာသန္းေခါင္စာရင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာတြင္အကူအညီေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

     အတိအက်အားျဖင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ မူလဝင္ေငြ အေျခအေန သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္ IRP အရျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ပူေပါင္း၍ အိမ္ေထာင္စု (၂၅) စုကို သန္းေခါင္စာရင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း၊ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပ်ာက္ဆုံးသူ (၃) ဦးႏွင့္အသစ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူ(၇)ဦးတို႔ကိုႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားရာတြင္အကူအညီေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါ သည္။       

ဇုန္ဘီ အပိုင္း-(၁)ႏွင့္(၂)မွစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူ (PAPs) မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားရရွိေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားကို အနီးအနားရွိေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးျခင္း  (Transferring School Children to a Nearby School) 

       သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ(TSMC)ႏွင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အကူအညီျဖင့္စီမံကိန္း ေဒသဇုန္(ဘီ)-အပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂) ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ ေက်ာင္းသား(၂၇)ဦး ကိုေက်ာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရာတြင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအနီးရွိတြဲဖက္အတက္တန္းေက်ာင္းသို႔၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေမလတြင္ ေက်ာင္းသား(၁၆)ဦးကိုလည္းေကာင္း ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ေက်ာင္းသား(၁၁)ဦးကိုလည္းေကာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက၎တို႔၏သားသမီးမ်ားေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်နပ္မႈရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္း ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ (Job Readiness Training, Vocational Training and Job Matching)

(၁) လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္း (Job Readiness Training)

         ဤသင္တန္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်ပန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက​လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာသူမ်ားသည္ လုပ္ခလစာရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္ နာေသာသူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထေကာင္းမ်ား လိုက္နာ က်င့္သုံးျခင္းစသည့္တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို တတိယကြၽမ္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ThirdParties) သို႔မဟုတ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူသည္အလုပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္အလုပ္ခန႔္အပ္ေပးရန္အလားအလာရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။

      ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမီတတ္ (MJTD) တို႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ (TSEZ) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (Alidac Healthcare Myanmar Co., Ltd) ႏွင့္ (Foster Electric Co., Ltd) တို႔သည္ ဇုန္-ဘီအပိုင္း၁)သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာသူမ်ားအား ႏွစ္ရက္တာၾကာေသာလုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

         နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာသင္တန္း အေထာက္အကူျပဳ Presentationမ်ားကို (JICA) ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ (JET) မွ ပံ့ပိုးၿပီးသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) သည္ သင္တန္းသားမ်ားသင္တန္းတက္ေရာက္မႈကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား၏ေန႔တြက္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ကို တာဝန္ယူစီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

         သင္တန္း ၏အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိရန္ႏွင့္ ယင္းအလုပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား(၂၃)ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္႐ိုးၫြန္းတမ္းတြင္မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ မည္သို႔ရွာေဖြရမည္၊ မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို မည္သို႔ျပင္ဆင္ရမည္၊ အင္တာဗ်ဴး မည္သို႔ေျဖဆိုရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အလုပ္သမားေကာင္း တစ္ဦး​၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။

Alidac Healthcare Myanmar Co., Ltdမွ သင္တန္းေပးျခင္း

အုပ္စုလိုက္မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း Lecture by Foster Electric Co., Ltd  မွ သင္တန္းေပးျခင္း

ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁)ႏွင့္(၂) မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူ(PAPs) မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း သင္တန္းစီစဥ္ေပးျခင္း

(၂) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း (Vocational Training)

         အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားသည္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) သို႔မဟုတ္ အျခား​စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာ​သူမ်ား (PAPs) အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္အတြက္အေထာက္အပံ့အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအေနျဖင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ)သို႔မဟုတ္အနီးအနားတြင္အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ဤအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကိုပုံမွန္အားျဖင့္အလုပ္ခန႔္အပ္ေပးရန္ အလားအလာရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။

       မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္(IRP)လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း(၁)ခုႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္း(၂)ခုအပါအဝင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုဇုန္ဘီအပိုင္း-(၁)ႏွင့္(၂)ရွိ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန႔္စြာစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္း တစ္ခုအား (TSMC) ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဗဟို သင္တန္းေက်ာင္း (Central Institute of Transport and Communication) တို႔ ပူးေပါင္း ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းအား     သင္တန္းသား(၁၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ သင္တန္းအၿပီးတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။အခ်ိဳ႕သင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းတက္‌ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ ကားမ်ားကို ေမာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိၾကပါသည္။

      ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို (TSEZ)၏၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားထဲမွ CSR (Corporate Social Responsibility Activities) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ- ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလီမီတတ္ (MJTD) မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အထည္ ခ်ဳပ္သင္တန္းကိုမူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရး (IRP) လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤဒုတိယ အႀကိမ္သင္တန္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွအထည္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္သင္တန္းဆရာ တစ္ဦး ေက်ာက္တန္းသို႔ လာေရာက္ကာ ဇုန္ဘီအပိုင္း-(၁)ႏွင့္(၂)မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုသင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ဒုတိယအႀကိမ္သင္တန္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္သူသင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၁၃)ဦးစီ ရွိခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုၿပီးဆုံးတိုင္းတြင္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) မွ သင္တန္းသား မ်ား ကို အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လုံးစီ ဌားရမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားအမ်ားစု အေနျဖင့္ သင္တန္းတက္‌ေရာက္ၿပီးပါက  မိမိေနအိမ္တြင္ အဝတ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(TSEZ) အတြင္းရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) အနီးအနားရွိ ‌ေဒသခံစက္မႈဇုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) အနီးအနားရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။             

အေျခခံယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား (၂၀၁၈)

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၂၀၁၈)

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း(၂၀၁၉)

ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ (PAPs) မ်ား အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္း ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္ ေပး ျခင္း

 (၃)  အလုပ္အကိုင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း (Job Matching)

          ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အထိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) သည္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၁၀၂) ခုကို သီလဝါစက္မႈ ဇုန္ေအႏွင့္ ဇုန္ဘီ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ အနက္ကုမၸဏီ(၇၂) ခုမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီ(၁၈) ခုမွာတည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဇုန္ ေအႏွင့္ ဇုန္ ဘီ-အပိုင္း (၁) ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွာ အလုံးစုံၿပီးစီးေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဇုန္ေအ၏ (၉၈) ရာခိုင္ႏႈန္းအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီေပါင္း(၈၅)ခု မွေနရာယူထားၿပီး ဇုန္ဘီ  အပိုင္း(၁) ၏ (၆၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၇ ႏိုင္ငံမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ေသာ ကုမၸဏီ(၁၃)ခု မွေနရာယူလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ဇုန္ဘီ အပိုင္း(၂) တြင္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအား တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားအားအလုပ္ခန႔္အပ္ေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

           မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္(IRP) ၏ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္အရ  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ TSMC၊ MJTD၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာ subcontractor မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ ဇုန္ဘီ-အပိုင္း(၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအားအလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန႔္‌‌ေဝေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (CV) ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ကူညီျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို IRP မွေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ TSEZ တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵရွိေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားရိွစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ သူမ်ား ၏ တိုးတက္ မႈအေျခအေန ကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္အရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူ (၃၆)ဦး ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး (၄၁)ဦး မွာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားၾကပါသည္။

ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အလုပ္အကိုင္စီမံေပးႏိုင္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆက္သြယ္ေပးျခင္း

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္မႈ  (Infrastructure Improvement at the Relocation Site)

         ဇုန္ဘီအပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ (Relocation Site-RS) တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မိုးတြင္းကာလ၌ အိမ္သာအသုံးျပဳသူအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ မိလႅာကန္မ်ား (Septic Tank) မွ ေရဆိုးမ်ားလွ်ံက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ TSMC မွ နယ္ေျမတြင္း   ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ကိုတိုင္းတာျခင္းစသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။JETမွလည္းအဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ TSMC ကို လိုအပ္ေသာအကူအညီ မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ မိုးရာသီတြင္ မိုးေရမ်ားမွာေျမဆီလႊာ အတြင္းသို႔ စီးဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွာျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇြန္လအကုန္တြင္(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း)ေရေျမာင္းထဲသို႔ေရပိုထုတ္ေသာပိုက္တပ္ဆင္ထားေသာ ထပ္ေဆာင္း မိလႅာကန္တစ္ခုစီကိုတပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ မိလႅာကန္မ်ား (Septic Tank) ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း

      အျခားျပႆနာတစ္ခုမွာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအတြင္းသို႔ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားဝင္ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း) ပ်က္စီးသြားေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းအားလုံးကို ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေပးျခင္း (Drainage)

        ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအတြင္းရွိ အနီးအနားရွိေခ်ာင္းအတြင္းသို႔စီး ဆင္းေသာေရႏုတ္ေျမာင္း(၂)ခုကိုျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ၏မူလပိုင္ရွင္မွေျမဖို႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဇုန္ဘီအ ပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂)၏ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မူလပိုင္ရွင္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ဖို႔ထားေသာေျမမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္အဆိုပါျပႆနာကိုေျပလည္ေစခဲ့ပါသည္။ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာတြင္ ေရလႊမ္းမိုးသည့္ျပႆနာကိုလည္း ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

      ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁)ႏွင့္ (၂) မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ ၍ ရပ္ကြက္အတြင္းေရလွ်ံမႈကိုေျဖရွင္း ေပးျခင္း   

        ထပ္မံ၍ အျခားျပႆနာတစ္ခုမွာ ေရေပးေဝသည့္ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးေၾကာင့္ဇုန္(ဘီ)အပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂)၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအတြင္းရွိ ေရေပးေဝေရးစနစ္ရွိသံဓါတ္ဖယ္ရွားေသာကန္၌ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ဤျပႆနာအား သံဓါတ္ဖယ္ရွားေသာကန္ အတြင္းတြင္ပါရွိသည့္အိုင္းယြန္းဟိုက္ဒေရာဆိုဒ္ အနည္မ်ားအားစုစည္းေစျခင္းျဖင့္ သံဓါတ္ဖယ္ရွားေသာကန္အား သန႔္ရွင္းျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ လစဥ္ျပဳလုပ္၍ ယာယီေျဖရွင္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ေပးေဝေနသည့္ေရ၏အရည္အေသြးအား ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္္ ေလးႀကိမ္ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ 

ဇုန္ဘီအပိုင္း-(၁)ႏွင့္(၂)မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ကိုေရေပးေဝသည့္စနစ္တြင္ သံဓါတ္ဖယ္ရွားေသာေရေလွာင္ကန္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေပးျခင္း

           ကာလရွည္ ေရအရည္အေသြးျပႆနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေျမေအာက္ေရ အေျမာက္အမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ေရေအာင္းလႊာတစ္ခုကို ရွာေဖြ၍ အဝီစီတြင္း အသစ္တစ္ခု တူးေဖာ္ရန္ JICA​ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕မွ အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ​သူမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေနာက္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ အဝီစိတြင္းနားတြင္ ၎ထက္တိမ္ေသာအဝီစီတြင္းအသစ္တစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထပ္မံ တူးေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ အဝီစိတြင္းအသစ္မွ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးအား ဓာတ္ခြဲခန္း၌ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္အဆိုပါအဝီစီတြင္းအသစ္မွ ထြက္ရွိေသာ ေရသည္ မူလတြင္းေဟာင္းမွထြက္ရွိသည့္ေရထက္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ အဆိုပါေရသည္ အသုံးျပဳရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဝီစိတြင္းသစ္ကို  ဇုန္ဘီအပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂) ရွိျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ၌  ေရေပးေဝရန္အတြက္ အသုံးျပဳေနပါသည္။

ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁)ႏွင့္(၂) မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ အဝီစိတြင္းႏွင့္ အသစ္တူးေဖာ္ထားေသာ အဝီစိတြင္းသစ္မ်ားကိုသန႔္ရွင္းေပးျခင္း

လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ (Social Welfare Support Program)

အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္ (Vulnerable People Program)

          ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်သူမ်ားထဲမွ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ား (Vulnerable People) သည္ စီမံကိန္းမစတင္မီ မူလစားဝတ္ေနေရး အေနအထားသို႔ အနည္းစပ္ဆုံး ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္စားဝတ္ေနေရးအကူအညီမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္IRP မွ   အဆိုပါ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားကို အထူးဦးစားေပး၍ ၎တို႔၏အသက္ေမြးမႈ ဆိုင္ရာလိုအပ္ေသာ ထပ္တိုး အကူအညီမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ ေသာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္‌ႏွစ္နာသူမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (Resettlement Work Plan-RWP) တြင္ပါဝင္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ားသာမကအားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ (Vulnerable People Program-VPP) မ်ားကိုလည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္‌ႏွစ္နာသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ပုံစံေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

           ဤအစီအစဥ္သည္မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္(IRP)၏အစိတ္အပိုင္း(၁)၏အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၏ဝင္ေငြရရွိမႈကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မႈျဖင့္ ၎တို႔၏စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကိုမူလအေျခအေနသို႔အနည္းဆုံးျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ အေထာက္အပံ့ပးေရးျဖစ္ပါသည္။ မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္(IRP)၏အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ ျခင္းအစီအစဥ္ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ား ပါဝင္သည္။

  • အေျခခံလူေနမႈအေထာက္အပံ့မ်ား ထပ္မံပံ့ပိုးျခင္း။
  • မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္ တြင္ပါဝင္ေသာ သက္ေမြးမႈ လမ္းေၾကာင္းတခုခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း
  • မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

         (VPP) လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ရွိ အေထာက္အပံ့အားလုံးကို အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းသို႔ (ဉပမာ-အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ မ်ား - Vulnerable People and their Families) ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ဤအစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်း႐ြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) အတြင္းရွိ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အား အေျခခံလူေနမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

         

မူလဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစေရးအစီအစဥ္(IRP)၏အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္

         အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာ၌ စံခ်ိန္ၫြန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) အတြင္းရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း၊ နယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (RWP) ႏွင့္ မူလ၀င္ေငြအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအစီအစဥ္မ်ား (IRP) အေပၚအေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

        ၂၀၁၉၊ ဇြန္လအထိ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (Vulnerable Households) ၂၃ ခုရွိၿပီး ၎တို႔ကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) မွလစဥ္အေျခခံအသက္ေမြးမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံသက္ေမြးမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

         တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားအား သုံးလတစ္ႀကိမ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း (Quarterly Monitorin Survey) ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မွ စတင္၍ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) မွျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ၊ စစ္တမ္းေလးႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ

ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ အားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုံးလ တႀကိမ္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ျခင္း

        ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား လူမႈဖူလုံေရး အေထာက္အပံ့ (Social Welfare Support Program) ေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္အရ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ စ်ာပနာ ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာနာမက်န္းျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ခိုင္မာေစျခင္း။ (Secure ownership of the land property)

ဇုန္ဘီ-အပိုင္း (၁)ႏွင့္(၂) မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ျခင္း။ (Providing the Land Permit to relocated Zone B – Phase 1 PAPs)

          ဇုန္ဘီ- အပိုင္း (၁) ႏွင ့္(၂) မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၉၁) စုအား TSMC မွေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။   

ဇုန္ဘီအပိုင္း-(၁)ႏွင့္(၂)ရွိအားနည္းထိခိုက္လြယ္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပါမစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း