မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည ့္အစီအစဥ္၏ အဆင့္လုိက္တိုးတက္မႈမ်ား (ဇုန္ေအ)

၂၀၁၄၊ ဇြန္လမွစ၍ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသည့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး က႑တြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ရရွိေအာင္ ကူညီျခင္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေတာအတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသူ အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး (မွတ္ပံုတင္)ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မရွိသည့္အခါ ေနရာသစ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္၌ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းအသစ္တြင္ အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္း အသစ္ဖြင့္ျခင္း၊ တရားဝင္ ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ျခင္း၊ နိစၥဓူဝ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(IRPISC)က စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အားလံုးကို ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းေျပာင္းအပ္ႏွံေပးျခင္း

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားမွ ကေလး ၂၃ ဦးကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာ အနီးရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ အပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။ ယင္းကေလး ၂၃ ဦးအနက္ ၂၁ ဦးသည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၄၊ ဇြန္လ (စာသင္ႏွစ္အစ)တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအနက္ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိေစခဲ့သည္။ က်န္ကေလး ၂ ဦးမွာမူ မိသားစု အေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းအသစ္တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ၂၀၁၆၊ ဩဂုတ္လတြင္မူ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး ၃၈ ဦးတြင္ ၃၅ ဦးမွာ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားေနႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 အသက္ေမြးသင္တန္းမ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းမ်ား

(၁)   အသက္ေမြး သင္တန္းမ်ား

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည့္ သူမ်ားကို ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ၿပီး ကူညီ ပံ့ပိုးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသူမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ၿပီး မည္သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္၊ အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ကို ေရြးခ်ယ္ မွီခိုသင့္သည္ ဆိုသည္မ်ားကို ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ အသက္ေမြး သင္တန္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူ စစ္တမ္းျပဳစုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄၊ ဇန္နဝါရီမွ ဇြန္လထိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကနဦး အသက္ေမြး သင္တန္း အစီအစဥ္ ၿပီးေျမာက္သည့္ေနာက္ ၎တို႔ လိုအပ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ေနရာ ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားက ဦးေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သင္တန္းပံုမွန္ တက္ေရာက္သူမ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ ရရွိရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္သည္ အေျခခံ ဂဏန္းသခ်ၤာ သင္တန္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အခ်ဳပ္အလုပ္ သင္တန္းမ်ား၊ ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္) သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ အသက္ေမြး သင္တန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)က တိုက္႐ိုက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး အထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဂ်ပန္ အသက္ေမြးသင္တန္း အဖြဲ႕အစည္း Fuji Workကလည္း ကူညီခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ အ႐ုပ္လုပ္ငန္း Cute Myanmar Thilawa ကုမၸဏီ လီမိတက္ကဲ့သို႔ စက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာလည္ပတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ပါဝင္သည္။

              

(၂)   အလုပ္အကိုင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းမ်ား

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေျမေနရာ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသလို ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေခၚယူ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္ကလည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကူညီ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း အႀကံေပးျခင္း၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာဝန္ခံျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားက အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျပန္လည္ အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ၎တို႔ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေျခရာခံ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ဩဂုတ္လကုန္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ျပန္လည္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူ အေရအတြက္ ၂၆ ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အျခား ၁၆ ဦးက အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး ၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။

 

 အလုပ္အကိုင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(၃)   သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕လည္း အစျပဳ လည္ပတ္လာခဲ့သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ား လစ္လပ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္ ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အေရအတြက္ ၄၅ ဦး ရွိခဲ့သည္။

 

အေသးစား ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္း

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လူမႈ အေျချပဳ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ တစ္ခုကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း ေရႊေမွာ္ဝန္းတို႔က စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ဧရိယာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီ အကုန္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယင္းကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)က အဆိုပါ ေနရာ၌ သင့္ေတာ္ေသာ ေရဆင္းစနစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းကို ေျမအျမင့္ တိုင္းတာမႈမ်ား၊ အျခားလိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕ကလည္း အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ လိုအပ္မည့္ နည္းပညာပိုင္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း သံုးရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေနအိမ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ လူေနဧရိယာအတြင္းမွ ေရတြင္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းမႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ ေရဆင္းေကာင္းမြန္မည့္ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း ၿပီးစီးထေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ႏွိပ္ ေရတံုကင္ ေလးခုကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အစားထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

Upgrading and Cleaning of existing wells

Upgrading of houses Construction of a new culvert at the creek

လူမႈေကာင္းက်ိဳးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ပ႐ႈေထာင့္မွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ေငြေၾကး ခံစားခြင့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဘဝေနထုိင္မႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အပိုေဆာင္း ျဖည့္ဆည္းကူညီသည့္ အစီအစဥ္ကို လူမႈေကာင္းက်ိဳး ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ (SWSP)ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆိုခဲ့သည္။

SWSPကဲ့သို႔ ၾကားျဖတ္ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သမား႐ိုးက် အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေငြေၾကးခံစားခြင့္မ်ိဳးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နစ္နာေၾကး ေပးေခ်ေသာ အစီအစဥ္နွင့္ သီးျခားစီ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အပိုေဆာင္း ေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈ စံႏႈန္းမ်ားဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေငြသားျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကူညီျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ေလ်ာ္ညီေအာင္ ညႇိႏိႈင္းထားရသည္။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္တြင္မူ ေငြသားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲ ေငြျဖည့္တင္းေပးခဲ့သည္။
SWSP အေတြးအျမင္ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ေလးစားေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။
မိသားစုအလုိက္ ဘဏ္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၅၊ မတ္လမွ အစျပဳခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝ ပံုစံသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈတြင္ SWSP အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်ၾကသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ေႂကြးၿမီတင္ရွိမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ နိစၥဓူဝ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာခဲ့သည္။