သီလဝါမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ (Thilawa Complaint Management Procedure)

သီလဝါမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ (Thilawa Complaint Management Procedure)

(၁) သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ သီလဝါမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သုံးသပ္ျခင္း (Reviewing Complaints Management Procedures currently used by TSEZ)

              သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) မွ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ သီလဝါမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သုံးသပ္ျခင္း ကို JICAကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ (JET) မွ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSEZ) ၏ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ သီလဝါမေက် နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC) ၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္ (MJTD) ႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ သည့္ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္သူမ်ား၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါပုံစံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ားသုံးသပ္စစ္ေဆးရာတြင္သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔သူမ်ားစာရင္း

တိုင္ၾကားမႈမ်ားသုံးသပ္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ပတ္သက္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရိွ PAC ႏွင့္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

ဇုန္ေအ PAPs ႏွင့္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

ဇုန္ဘီ PAPs ႏွင့္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို သုံးသပ္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာသတင္းဓါတ္ပုံမ်ား

(၂ ) သီလဝါ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  သတ္မွတ္ျခင္း (Designing Thilawa Complaint Management Procedure -TCMP)

        မေက်နပ္ခ်က္သုံးသပ္မႈရလဒ္မ်ား ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေတြ႕ရွိျခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ TSMC ၊ MJTD၊JICA ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား အဖြဲ႕(JET) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သီလဝါ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Thilawa Complaint Management Procedure- TCMP) ကိုေရးဆြဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ(TSEZ)မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ တစုတစည္းတည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

          ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (TCMP) ဖြံၿဖိဳးတိုး​တက္မႈႏွင့္ တိုင္တန္းမွု အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္ အစုအေဝး​(Database) မ်ားပါဝင္ပါသည္။

          မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈျဖည့္စြက္ပံုစံ - TCMP Complaint Form.pdf

         တိုင္တန္းမႈမ်ားကို လက္ခံရယူမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လူအမ်ား သိရိွေစရန္မိတ္ဆက္ျခင္း၊ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရးေဖာင္ပုံစံ (မူၾကမ္း) ကိုေရးဆြဲထုတ္ျပန္မည့္  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ဇုန္ေအ ႏွင့္ ဇုန္ ဘီရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈအစည္း အေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။MJTDမွ ကမကထျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သီလဝါေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံစံ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအုပ္စုငယ္မ်ားအလိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွရရွိသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုမေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ဇုန္ဘီ-အပိုင္း၁ မွ PAPs မ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

အရပ္ဘက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အစည္အေဝးျပဳလုပ္ျခင

တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚသုံးသပ္စစ္ေဆးမွု

(၃)    မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလူအမ်ားသိရွိေစရန္မိတ္ဆက္ျခင္း (Rollout of TCMP)

        TCMP လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားသည္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္၊မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္တို႔ကိုသိရွိႏိုင္ေစရန္ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းမိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ 

       မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား (Flyers) အားတက္‌ေရာက္သူမ်ားထံ ျဖန႔္ေဝခဲ့ၿပီး မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္(TCMP)အားမိတ္ဆက္ရာတြင္လည္း ျမန္မာဘာသာကိုအ သုံးျပဳ၍ တင္ျပခဲ့ပါသည္။  

မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလူအမ်ားသိရွိေစရန္မိတ္ဆက္ေပးသည့္မွတ္တမ္း

 (၄)   လုပ္ငန္းစဥ္ (Overall Procedure)

        မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP)ေရးဆြဲရာတြင္လူထုဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕(Community Relation Team-CRT)သည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ ပါသည္။ ေရးဆြဲရာတြင္လူထုဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕ (CRT) သည္ (TSMC) ႏွင့္ (MJTD) တို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံကိုေအာက္ပါ ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

          လူထုဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕ (CRT) သည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း၌ ဆက္သြယ္ ညႇိႏႈိင္းေရးတာဝန္ကို တာဝန္ယူ၍ အကူအညီေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မေက်နပ္မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ (CRT)

       လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ (CRT) သည္တိုင္တန္းသူထံမွ တိုင္ၾကားစာရရွိသည့္(၇) ရက္အတြင္းတိုင္ၾကားသူထံ တိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ (CRT) သည္ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ (TSMC) ၊ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရဌာနမ်ား၊ အလုပ္သမားဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလီမီတက္ (MJTD) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား စသည့္ တစ္ထိုင္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနမ်ား (OneStopServiceCenter-OSSC) စသည့္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါတာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တိုင္တန္းသူ အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားစာရရွိၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို တိုင္ၾကားသူမွလက္ခံပါကအဆိုျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးေျဖရွင္းမႈ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးပါက တိုင္ၾကားမႈကို ပိတ္သိမ္းပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တိုင္ၾကားသူဘက္မွ အဆိုျပဳခ်က္ကို သေဘာမတူပါက မေက်နပ္မႈျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (Complaint Review Board-CRB) ထံသို႔ ထပ္မံစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ မေက်နပ္မႈျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (CRB) မွ ထပ္မံစုံစမ္းမႈ မ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) တစ္ခုလုံးကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

TCMP လုပ္ငန္းစဥ္

(၅) မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Implementation of TCMP)

         မေက်နပ္မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) ကို အသုံးျပဳ၍ မေက်နပ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ေရွ႕ေျပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕(CRT)ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ျပန္လည္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေဆာက္အဉီးမ်ား၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ဝန္ထမ္းတို႔အမူအက်င့္ဆိုင္ရာမ်ား၊လုပ္သားဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ား (ဥပမာ-လုပ္သားစုေဆာင္းေရး၊ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား)စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္းတန္းသူမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အညီ ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။

       အကယ္၍ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) ႏွင့္ တိုင္တန္းသူမ်ား ေျပလည္မႈမရရွိပါက မေက်နပ္မႈျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (CRB) သို႔ ထပ္မံ တင္ျပႏိုင္ၿပီး မေက်နပ္မႈျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (CRB) မွ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ႀကဳံေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အေျခခံ ၍ (TCMP) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုထိေရာက္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

(၆) မေက်နပ္မႈစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (TCMP) အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Summary of TCMP Resolution Report)

          မေက်နပ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ မွ စတင္၍ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈ (data base) ျဖင့္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

     (၁)     မေက်နပ္မႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း (Complaints by Type of Complaints)​

             မေက်နပ္မႈအားလုံးကို အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါ ဇယားႏွင့္ပုံစံတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။မေက်နပ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွ တင္ျပသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား (Compensation Related Complaints)၊ အလုပ္သမားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (Labor Related Complaints)သည္ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည္။(ဥပမာ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကား ေငြေၾကးအျငင္းပြားမႈ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပႆာနာ မ်ား၊ ဖယ္ရီကားငွားသူမ်ား ႏွင့္ ကားပိုင္ရွင္မ်ားစသည္တို႔) ထို႔ျပင္ ဖုန္မ်ား၊ အညစ္အေၾကး မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႔အသက္မ်ား မေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေရလွ်ံျခင္းစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ စီမံကိန္း  ဇုန္(ဘီ)-အပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂))မွ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားသူမ်ား၏ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးျမႇင့္ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ေရရရွိေရး၊ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ေရးႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန႔္ပစ္မႈ စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါ သည္။

    မေက်နပ္မႈ အမ်ိဳးအစားအေပၚမႈတည္၍ တင္ျပမႈအေရအတြက္

မေက်နပ္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

    (၂) မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း (Complaints by the Status of Complaints Resolution)​

            မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားႏွင့္ပုံစံ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တင္ျပမႈေပါင္း ၅၀ ၌ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္း ေပးခဲ့ၿပီး ပိတ္သိမ္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ေျဖရွင္းရေသာ တင္ျပမႈေပါင္း ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥမ်ားျဖစ္၍ က်န္ေသာအမႈမ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တင္ျပမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

          မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူေက်နပ္မႈမရႏိုင္လွ်င္ (သို႔) တင္ျပသူကို ႏွစ္လအတြင္းဆက္သြယ္၍ မရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တင္ျပသူသူကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိ ျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါတင္ျပမႈမ်ားကို အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေျဖရွင္းရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးဆဲအမႈေပါင္း (၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အလြယ္တကူ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏိုင္ လိမ့္မည္ဟုယူဆရပါသည္။ အျခားစစ္ေဆးဆဲအမႈ ေပါင္းမွာ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေန ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  တင္ျပသူမွ သေဘာတူညီရန္မလြယ္ကူေသာ အေျခအေနဟု ယူဆရပါသည္။

ေျဖရွင္းမႈအေျခအေန အေပၚမႈတည္၍ တင္ျပမႈအ‌ေရအတြက္

ေျဖရွင္းမႈအေျခအေန အေပၚမႈတည္၍ တင္ျပမႈအ‌ေရအတြက္

    (၃) မေက်နပ္မႈအားတင္ျပသူအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားျခင္း (Complaints by Complainant Type)

            မေက်နပ္မႈမ်ားကိုတင္ျပသူအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူ(ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီးအိမ္ေထာင္စု) ၊  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည့္ ရပ္႐ြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(PAC Resident) ၊ ျပည္သူမ်ား ၊ နယ္ေျမခံလုပ္သားမ်ား (Local Employees) ႏွင့္ အျခားသူမ်ားစသည္ျဖင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။ စီမံကိန္းေဒသမွေဒသခံျပည္သူမ်ားဆိုသည္မွာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမႈေရးစီးပြားေရးအေျခအေနသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုJETမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈနည္းပါး ေသာရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို ဇယားကြက္တြင္ ပုံမွန္အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာ အုပ္စုမ်ား ကို အနက္ေရာင္ရင့္(Bold)ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

PAC မ်ားေနထိုင္သည့္ ရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္        

        တိုင္ၾကားသူအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚမူတည္၍မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားႏွင့္ပုံတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား၏ (၅၆)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည့္ ရပ္႐ြာမွေဒသခံျပည္သူ(PAC residents) မ်ားျဖစ္၍ (၂၈)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ‌ေဒသခံလုပ္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီးေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (PAP) ၏တင္ျပမႈမွာ (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

မေက်နပ္မႈတင္ျပသူအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တင္ျပမႈအေရအတြက္

               

မေက်နပ္မႈတင္ျပသူအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တင္ျပမႈအေရအတြက္

  (၄) မေက်နပ္မႈမ်ားကိုတင္ျပသည့္ေနရာေပၚမူတည္၍အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း (Complaints by Location of Complaints happened)

        မေက်နပ္မႈမ်ားကို တင္ျပသည့္ေနရာအေပၚ မူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားႏွင့္ ပုံတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။တင္ျပမႈအမ်ားဆုံးေနရာမွာစက္႐ုံအမ်ားစုလည္ပတ္ေနသည့္(TSEZ)သီလဝါအထူးစီး ပြားေရးဇုန္(ဇုန္ေအ)ျဖစ္ၿပီးတင္ျပမႈမ်ား၏ ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ေဒသခံရပ္႐ြာ (PAC) မွ တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးေနရာမွာ (TSEZ) သီလဝါ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) မွ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဇုန္ဘီအပိုင္း(၁)တြင္စက္႐ုံမ်ားလည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဇုန္ဘီအပိုင္း(၂)တြင္အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။) ဇုန္ဘီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ (Relocation Site) မွ တိုင္တန္းမႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။

          သီလဝါ ဇုန္ (က) ရွိ မေက်နပ္မႈအမ်ားစုမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ လုပ္သားေခၚယူမႈ၊ လစာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အလုပ္ခ်ိန္/အေျခအေန စသည္တို႔အျပင္) ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ဖယ္ရီကားငွားသူမ်ား ႏွင့္ ကားပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား၊ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႔အသက္မ်ား မေကာင္းသည့္ သဘာ၀ပတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ လမ္း တံတားမ်ား ပ်က္စီးျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ေဒသခံရပ္႐ြာ(PAC)မ်ားတြင္အမ်ားဆုံးေတြ႕ရေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥမ်ား၊သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ဇုန္ဘီတြင္အမ်ားဆုံးေတြ႕ရေသာ မေက်နပ္မႈမွာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆ နာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာတြင္မူ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

မေက်နပ္မႈတင္ျပသည့္ေနရာအေပၚမူတည္၍ တင္ျပမႈအေရအတြက္

မေက်နပ္မႈတင္ျပသည့္ေနရာအေပၚမူတည္၍ တင္ျပမႈအေရအတြက္