ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း (ဇုန္ဘီအပိုင္း ၁ႏွင့္၂)

ဇုန္ ဘီ  အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (Monitoring and Evaluation for Zone B – Phase 1)

     ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအရ ဧရိယာ (၂-၁) (၁၀၀ဟက္တာ)ႏွင့္ဧရိယာ(၂-၂)အေရွ႕(၁၀၈ဟက္တာ)အပါအဝင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေသာသူမ်ား(PAPs) ၏ မူလစီးပြားေရးအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀အဆင့္ အတန္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို   ဌာနတြင္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း (Internal and External Monitoring) တို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

       ဤသို႔ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕မႈမ်ားအျပင္ မူလဝင္ေငြအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး (Income Restoration Program-IRP) အစီအစဥ္ ပါဝင္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား‌ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ (RWP) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ ျပင္ပအဖြဲ႕မွ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈမ်ား (External Evaluation) ကို ေဆာင္႐ြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။

ဌာနတြင္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (Internal Monitoring)

          ဌာနတြင္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕မႈမ်ား (Internal Monitoring) ကိုအဆင့္ (၂) ဆင့္ခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား (The Practical /Field Level) ကို (TSMC) ႏွင့္ (JET) တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္ (Official Level) ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတဆင့္ခံေကာ္မတီမ်ားက ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ား(Resettlement Site)တြင္ လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

          (TSMC) ႏွင့္ JICA ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေအဂ်င္စီမွ ကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႕ (JET) တို႔က လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ဌာနတြင္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕မႈအျဖစ္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္၍ ႏွစ္ပတ္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် (ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) ) ေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ မေျပာင္းေ႐ႊ႕မီ ႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အၿပီး    တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈ႕ လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။(http://www.irpthilawa.com/weekly-report)

          ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေသာေဒသအတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၊ (TSMC) ႏွင့္ (MJTD) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေရွ႕ေလ်ာက္တိုးတက္မႈမ်ားထပ္မံရရွိရန္ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။

ျပင္ပအဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္စာရင္းေကာက္ယူမႈ (External Monitoring Survey)

 ျပင္ပအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူမႈ(EMS)ကို ေအာက္ပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   (၁)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး (RWP) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား (An Independent Periodic Assessment) ကိုအခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ 

   (၂)ဌာနတြင္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမွ ရလာဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္

   (၃)စီမံကိန္းေဒသမွေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မေျပာင္းေ႐ႊ႕မီက အေနအထားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္၊

   (၄)ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ကာလအတြင္း စုံစမ္းေတြ႕ရွိသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္။

       ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ PAPs မ်ားအေပၚ အဓိကထား၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ (IRP) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျပင္ပအဖြဲ႕မွေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းမ်ားကိုသီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (An Independent Third Party) မွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(PAPs) မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပင္ပအႀကံ ေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ (Rural Development Service-TWA) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းမ်ားကို ယေန႔အထိ (၂) ႀကိမ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပ အဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း (EMS) ကိုျပဳလုပ္ရာ၌ (PAPs) မ်ား၏ လူမႈေရးစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား (Questionnaires)အသုံးျပဳ၍ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား (Interviews) ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

      အေျခခ်/ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေသာလူဉီးေရတို႔အားႏႈိင္းယွဥ္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ႏွစ္နာေသာသူမ်ား အျပင္ ၿမိဳင္သာယာ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၂) ႏွင့္ (၃) ရွိအိမ္ရွင္ေဒသခံျပည္သူမ်ား (Host Community) ကိုပါပစ္မွတ္ထားၿပီးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈျခင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေဒသမ်ားရွိ (PAPs) မ်ားမွ အိမ္ရာမ်ား ငွားရမ္း ဝယ္ယူ ေနထိုင္ၾကေသာ ေနထိုင္သူအသစ္မ်ား၏စာရင္းကိုလည္းရရွိရန္အေရးႀကီးပါသည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယား၌စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အဓိကထားသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူဦးေရအုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ပထမအႀကိမ္ (EMS)ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) တြင္ အုပ္စုတခုစီ၌ ပါဝင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းျဖစ္ပါသည္။  

ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ အုပ္စုမ်ား  

(Target Groups for External Monitoring Survey in the 1st EMS and in the 2nd EMS)

  ပထမအႀကိမ္ ျပင္ပအဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း (The First EMS)

          ပထမအႀကိမ္ ျပင္ပအဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လူမႈေရးစီးပြားေရး အေျခအေန စစ္တမ္းတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ ေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈ ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ စာရင္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ား ၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ ၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားေသာ ေနရာရွိအေဆာက္အဦးမ်ား ၿပီးစီးမႈအေျခအေန ၊ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္သဟဇာတရွိမႈအေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ေပါင္းစည္းမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ (EMS) မွ ေကာက္ယူရရွိ ခဲ့ ေသာ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ -

 • ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ (အုပ္စု က) တြင္ပါ၀င္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အျခားအုပ္စု မ်ားမွ (PAPs) မ်ားႏွင့္ (PAPs) မဟုတ္သူမ်ားထက္ မိသားစုပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္လူဦးေရမွာအလုပ္  မလုပ္သည့္လူဦးေရထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ မွီခိုသူ ဦးေရအခ်ိဳးအစားမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ်တေသာ အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရပါသည္။
 • ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ား (Relocation Site) မွ အိမ္မ်ားကို ငွားရမ္း၊ေရာင္းခ်ၾကေသာ (အုပ္စု ခ) မွ (PAPs) မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား (အုပ္စု င) တြင္ မွီခိုသူဦးေရအခ်ိဳးအစား ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာေျပာင္းေ႐ႊ႕ရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ားသည္ မွီခိုသူ ဦးေရ အခ်ိဳးအစား အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။
 • ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ (အုပ္စု က ၊ ခ ႏွင့္ ဂ) မွ (PAPs) မိသားစုမ်ား၏ လစဥ္ ဝင္ေငြသည္ အသုံးစရိတ္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။
 • ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ (Relocation Site) မွ (အုပ္စုက) တြင္ ပါ၀င္ေသာ (PAPs) ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေႂကြးမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေနရပါသည္။ ေငြေခ်းယူမႈျမင့္မားၿပီး အေႂကြးတင္ရွိမႈလည္း ပိုမို ျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
 • ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ားသည္ ေငြေခ်းယူမႈႏွင့္ အေႂကြးတင္ရွိမႈႏွင့္ မွီခိုသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား နည္းပါး သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေႂကြးတင္ရွိမႈျမင့္မားျခင္းသည္လုပ္ငန္းအဆက္ျပတ္ျခင္း၊အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈအားနည္း ျခင္းႏွင့္ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ(အသုံးစရိတ္)မမွ်တျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္သြယ္ဝိုက္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ (အုပ္စုက)တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အေႂကြးတင္ ရွိေနၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစု ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ လက္၀ယ္တြင္ေငြေၾကး စုေဆာင္းထားရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားေငြေခ်းယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဤအုပ္စု (က) တြင္ မ်ားစြာက်ယ္ျပန႔္ျခင္း မရွိဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ငါးႏွစ္အထက္ ကေလး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းပညာ သင္ၾကား လ်က္ရွိၾကပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ေရအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရမီတာမ်ား ကိုတပ္ဆင္၍ က်သင့္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈက်သင့္ေငြမ်ား  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   တိုင္ၾကားမႈမ်ား မေတြ႕ရွိပါ။  
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားရွိ လမ္းမ်ားမွာ ယခင္ေနရာမ်ားထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • ဇုန္ဘီအပိုင္း(၁)ႏွင့္(၂)ရွိျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာေဒသခံအခ်ိဳ႕သည္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးခံရၿပီးအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အားနည္း ၾကေသာေၾကာင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနျပန္လည္ရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား သည္အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ပအဖြဲ႕မွ   ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း (The Second EMS)

ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ (EMS) တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) မွ ေကာက္ခံရ ရွိ ခဲ့ ေသာ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ -

 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ (အုပ္စု က) ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အျခားအုပ္စုမ်ားမွ (PAPs) မ်ားႏွင့္ (PAPs) မဟုတ္သူမ်ားထက္ မိသားစုပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း မွီခိုဦးေရ အခ်ိဳး အစားမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ်တေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာေျပာင္းေ႐ႊ႕ရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ားသည္ မိသားစုဝင္ မွီခိုဦးေရအခ်ိဳးအစား အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္
 • ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) ေကာက္ခံရာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ား (Relocation Site) ရွိ အိမ္မ်ားကို ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ်ၾကေသာ (အုပ္စု ခ) မွ (PAPs) မ်ား ၏ လစဥ္ အသားတင္ ဝင္ေငြမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ားက ဒုတိယ ေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ အုပ္စု (ဂ) မွာ (PAPs) ႏွင့္ (Non-PAPs) အုပ္စုမ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။
 • ပထမအႀကိမ္ EMS ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) ေကာက္ခံ ရာ၌ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ အုပ္စု (က၊ ခ၊ ဂ) တို႔၏ လစဥ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါသည္ ။
 • ပထမအႀကိမ္ EMS ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) ေကာက္ခံရာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ား (Relocation Site) တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ (အုပ္စု က) မွ (PAPs) မ်ား ၏ အသုံးစရိတ္မွာျမင့္တက္လာၿပီး   (Relocation Site) ရွိ အိမ္မ်ားကို ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ်ၾကေသာ (အုပ္စု ခ) မွ (PAPs) မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မွာက်ဆင္း ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္ ။
 • ဒုတိယအႀကိမ္ (EMS) ေကာက္ခံရာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ား (Relocation Site) တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ (အုပ္စု က ) မွ (PAPs) မ်ား ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ကြာျခားမႈေလ်ာ့နည္းလာ၍  မေျပာင္းေ႐ႊ႕မီအေနအထားႏွင့္ တူညီလာၿပီး စီးပြားေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ (Relocation Site)ရွိအိမ္မ်ားကိုငွားရမ္း၊ေရာင္းခ်ၾကေသာ(အုပ္စု-ခ)မွ(PAPs)မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) မ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ ထြက္ေငြထက္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာၿပီး မေျပာင္းေ႐ႊ႕မီ အေျခအေနထက္မ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ား (Relocation Site) တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အုပ္စု (ခ) မွ (PAPs) တို႔သည္ ေႂကြးတင္ရွိမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး (Relocation Site) ရွိ အိမ္မ်ားကို ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ်ၾကသူတို႔မွာ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိပါသည္ ။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (PAPs) တို႔မွာ အေႂကြးတင္ရွိမႈ နည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႂကြးတင္မႈျမင့္မားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအဆက္ျပတ္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ ႏွင့္ ထြက္ေငြ (အသုံးစရိတ္) မမွ်တျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သြယ္ဝိုက္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
 • အခ်ိဳ႕ေသာ (PAPs) ႏွင့္ (Non-PAPs) အိမ္ေထာင္စုမ်ား တြင္ ေငြစုေဆာင္းေသာ အေလ့အထရွိပါသည္။ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (PAPs) တို႔တြင္ အေသးစား ေငြေခ်းယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတြင္သာ (PACT Myanmar) မွ အေသးစားေငြေခ်းယူမႈ ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ငါးႏွစ္အထက္ ကေလး (၉၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၾကပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားရွိ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ေရအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရမီတာမ်ားကိုတပ္ဆင္၍ က်သင့္ေငြမ်ား ကိုေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ က်သင့္ ေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   တိုင္ၾကားမႈမ်ား မေတြ႕ရွိပါ။  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းနယ္ေျမရွိ လမ္းမ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • စီမံကိန္းေဒသရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား (PAPs) အတြက္ရည္႐ြယ္၍လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း သင္တန္း၊ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ဇုန္ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူ (၃၁) ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္   သည္ အဆိုပါ   အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 • ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေနျဖင့္သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားထပ္မံတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါသည္။အဆိုပါအခ်က္ကိုေထာက္ရႈ၍ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား၏ တန္ဘိုးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသုံးဝင္မႈတို႔ကို ပိုမိုသိျမင္လာသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ားရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ႏွင့္   လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား မူလအေနအထားသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ားသည္အဓိက အခန္း
 • က႑မွပါဝင္ပါသည္ ။
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ (အုပ္စု ဂ) မွ (PAPs) တို႔ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ား (Relocation Site) ရွိ အိမ္မ်ားကို ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ် ၾကေသာ (အုပ္စု ခ) မွ (PAPs) မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာမ်ား (Relocation Site) တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ဇုန္ ဘီ အပိုင္း - (၁) အုပ္စု (က) မွ (PAPs) ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္    ပါဝင္ၾက သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါ သည္။