ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဖိုရမ္

ကမာၻ႔အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ေဝမွ်ျခင္း (၂၀၁၅၊ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိုရမ္)

၂၀၁၅၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)၊ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ ပညာရွင္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိုရမ္၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အစီအစဉ္ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အစီအစဉ္ကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အရင္းအျမစ္ဌာန၊ Global Business Initiative on Human Rightsတို႔ကပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အဖြဲ႕၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္သည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕က အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းဆိုေသာ မူေဘာင္သံုးရပ္ႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ အဆင္ေျပ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဖဲြ႕ကို ကုလသမဂၢ၏ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္း အေျခခံမူေဘာင္အား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

  • ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ (သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး) (ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ပထမမူေဘာင္ကို အစိုးရက ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေၾကာင္း)
  • Mr. Takashi Yanai, MJTD ဥကၠ႒ (ဒုတိယမူေဘာင္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း)
  • သီလဝါ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ Ms. Vicky Bowman, အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ, ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) (ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕ကို နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္း ေဖးမကူညီမႈ လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ တတိယ မူေဘာင္ကို ျဖည့္စြမ္းျခင္း)

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession4/ConnectingThreePillarsOnTheGround14oct.pdf

ကမာၻ႔အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ေဝမွ်ျခင္း (၂၀၁၇ ၊ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိုရမ္)

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ၏ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ရက္ အထိ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂီ်နီဗာျမိဳ႕႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ဤေဆြးေႏြးပြဲ၌  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ထိခိုက္ကုသမႈ ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းပံုစံ” ကို အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရသူႏွစ္ဦး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ဂ်ိဳက္ကာရံုးမွ တာဝန္ခံခ်ဳပ္ ၊ MJTD မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ၊ Earth Rights International မွ တာဝန္ရိွ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး တို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲြတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံလူထုအေပၚ ျမန္မာအစိုး၏ သေဘာထား ႏွင့္  “TCMP” ဟုေခၚေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိေပးေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။