သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း ေနာက္ခံအေျကာင္းတရား

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ မွ်အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ဇုန္၏ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းသည္ ဟက္တာ ၂၄၀၀ မွ်ရွိၿပီး စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ အတြက္ ဟက္တာ ၄၀၀ စာေျမေနရာကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ က်န္ဟက္တာ ၂၀၀၀ အက်ယ္အဝန္းသည္ စီမံကိန္း အပိုင္း ၂ အတြက္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ MJTDသည္ မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာရူဘီနီ၊ ဆုမိတိုမို သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္(MMST)၊ ျမန္မာ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (MTSH)ႏွင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)တို႔က သီလဝါတြင္ စက္မႈ လုပ္ငန္း ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ MJTDတြင္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

 

 

MJTDအေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္႐ႈရန္ - http://mjtd.com.mm/

TSMCအေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္႐ႈရန္ - www.myanmarthilawa.gov.mm

JICAအေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္႐ႈရန္ - www.jica.go.jp/english