ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း