ဇုန္(B)

အပိုင္း(ခ)အတြက္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ လိုလားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား  မည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဟက္တာ (၂၀၀၀)စီမံကိန္း ဧရိယာအတြက္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မွရရိွေသာတုန္႔ျပန္မႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ အျခားအလ်ဥ္းသင့္ သလိုမၾကာခဏ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဧရိယာ(၂-၂)အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၃)ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထု ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဧရိယာ(၂-၂)၊ အေရွ႕ပိုင္းအတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတို႔တြင္ ကနဦးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ မူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဧရိယာ(၂-၁) ၏ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတြက္ျပဳလုပ္ေသာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားၾကားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၃)ခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

(၁)    အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ၄င္းတို႔လက္ရိွေနထိုင္လ်က္ ရိွေသာ ေနရာအနီးအနားတြင္     ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း။ အဓိကအားျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္     ေနေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၂)    သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) မွ တင္ျပေသာေနရာသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားျခင္း။
(၃)     စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွအဆိုျပဳတင္ျပေသာေနရာသို႔ျပန္လည္ေနရာခ် ထားျခင္း။

၂၀၁၆ခုႏွစ္္၊ႏိုဝင္ဘာ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာကနဦး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဧရိယာ(၂-၂)အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ အဆိုျပဳတင္ျပေသာ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ၿမိဳင္သာယာေက်းရြာ၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးေနရာ အသစ္အား ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာအျဖစ္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ ေနရာအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ တရားဝင္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး ဧရိယာ(၂-၂) အေရွ႕ပိုင္းရွိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစား ရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲေန႔တြင္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဧရိယာ    (၂-၂) အေရွ႕ပိုင္းရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမည့္ ေနရာသည္အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ အပိုင္းလိုက္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္းကို သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ၿမိဳင္သာယာေက်းရြာ ၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးေနရာအသစ္သည္ ပံု(၆-၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းဧရိယာ(၂-၂) အေရွ႕ပိုင္းရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား လက္ရွိေနထိုင္ရာ ေနရာမွ(၄.၅) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုေနရာသည္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အပိုင္း(က)ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္းစုမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာ၏ ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ပံု(၆-၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္စီစဥ္ထားေသာေနရာတည္ေနရာျပပုံ

အိမ္ျခံကြက္မ်ားအျပင္ လမ္းမ်ား၊ ေရတြင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာလြတ္္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားပါသည္။ ယခုလက္ရိွ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား (ဥပမာ- ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ဘုရား) သည္ေနရာအနီး တဝိုက္အဓိကအားျဖင့္ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းလမ္းမ တစ္ေလ်ာက္ တြင္တည္ရွိပါသည္။ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာသည္ အပိုင္း(က)မွျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာႏွင့္ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အပိုင္း(ခ)မွျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးေနရာအသစ္တို႔၏ ၾကားတြင္တည္ရွိပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ရန္စီစဥ္ထားေသာေနရာႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကိုပံု (၆-၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

IRP Map

ပံု(၆-၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္စီစဥ္ထားေသာေနရာအနီးတဝိုက္ရိွလက္ရိွတည္ရိွေနေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားတည္ေနရာျပပုံ

(၁) ၿမိဳင္သာယာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန
(၂) မုူႀကိဳ
(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)
(၄) ေညာင္ဝိုင္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း
(၅) ဘန္႔ေဘြးကုန္း အမွတ္(၁) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း
(၆) ဘန္႔ေဘြးကုန္း အမွတ္(၂) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း
(ရ) ရွမ္းစု အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း
(၈) ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး
(၉) အလင္းတန္းစာၾကည့္တိုက္
(၁၀) ျပည္ေတာ္ေအးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
(၁၁) ဇမၺဴေအးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
(၁၂) ဇမၺဴဥေသွ်ာင္သီလရွင္စာသင္တိုက္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း
(၁၃) က်ိဴက္ျမတ္ခမြန္ဘုရား
(၁၄) ဘုရား
(၁၅) အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လူမႈွွဖူလံုေရးရံုးႏွင့္ေဆးခန္း (သီလ၀ါ)

ဧရိယာ(၂-၂) အေရွ႕ပိုင္းမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားသည္ ျမိဳင္သာယာအထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲ တြင္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ အလားတူ ေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ရွိေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။