ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္ (ဇုန္ေအ)

အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း အစီအမံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္း အတြင္းမွေရာ၊ ျပင္ပမွပါ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

အတြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို အဓိကအားျဖင့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC)က အဓိက တာဝန္ယူ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရခ်ိန္ အေတာအတြင္းႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈအလြန္ ကာလမ်ားတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနထုိင္မႈ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံကားခ်ပ္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အတြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို အဆင့္ႏွစ္ခု ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားသည္။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈကို TSMCက ကြပ္ကဲၿပီး ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားက တာဝန္ယူသည္။

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈတြင္ ပံုမွန္ ေလ့လာမႈ အစီအစဉ္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (IRPISC)ထံ အစီရင္ခံရသည္။ အတြင္းမွ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈ အဆင့္ကို အစားထိုး ေနရာခ်ေပးသည့္ ဧရိယာအနီး ထားရွိသည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းထံ လႊဲအပ္ေပးသြားကာ ပိုမို၍ တိုက္႐ိုက္က်စြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာရွိ လူေနမႈ အဆင့္ကို ၂၀၁၄ မွစ၍ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းမ်ားကို အပတ္စဉ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ (http://www.irpthilawa.com/weekly-report) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ ျပင္ပစစ္တမ္းမ်ား

ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနစဉ္ အေတာအတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၏ ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ (၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အထေျမာက္ေစေရးအတြက္ အမွီအခို ကင္းလြတ္ေသာ ပံုမွန္ အကဲျဖတ္မႈမ်ိဳး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္၊ (၂) အတြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္၊ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေပးရသူမ်ား အေနျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ မတိုင္မီက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ကြာဟေၾကာင္းကို ႏိႈင္းယွဉ္သံုးသပ္ရန္၊ (၄) သံုးသပ္ကာလအတြင္း မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းႏုိင္ေရး အႀကံျပဳ ကူညီရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လူမႈစီးပြား စစ္တမ္း အစီရင္ခံမႈ သံုးႀကိမ္ကို ျပင္ပ အႀကံေပး ပညာရွင္မ်ားက ျပင္ဆင္ျပဳစုထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထမစစ္တမ္းကို ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ Social Clarity၏ အကူအညီျဖင့္ အမ်ိဳးသား အႀကံေပးအဖြဲ႕ TWAက ျပဳစုခဲ့သည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ စစ္တမ္းမ်ားကိုလည္း TWAကပင္ ေကာက္ယူ ျပဳစုခဲ့သည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားၾကား ကြဲျပားစြာ ရင္ဆိုင္ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို လူမႈစီးပြား စစ္တမ္းအတြက္ အဓိက ပစ္မွတ္ထား ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၿမိဳင္သာယာ အမွတ္(၂)ႏွင့္ အမွတ္(၃) ေဒသခံ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးသူမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ တိုးပြားလာသည့္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းကလည္း အေရးႀကီး လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမကြက္မ်ားကို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားထံမွ ငွားရမ္း၍ ေနထိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အၿပီးအပိုင္ ဝယ္ယူျခင္း စသည္တို႔ကို ကြဲျပားေအာင္ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ အေျခအေနအလုိက္ ျခားနားေသာ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရႏွင့္ အမွန္တကယ္ စစ္တမ္းပါ အေရအတြက္တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေလ့ ရွိသည္။

Table Target Groups for SES

ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး၊ ဖြား/ေသစာရင္း၊ လူေနမႈ အေျခအေန၊ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ အေျခအေန၊ စားနပ္ရိကၡာ အရည္အေသြး၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အေျခအေန၊ အစားထိုး ေနရာခ်ေပးသည့္ ဧရိယာရွိ လူေနမႈပံုစံႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စံႏႈန္းမ်ား၊ သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈကြန္ရက္၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေကာက္ယူသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းတြင္ အေရးပါေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္၊ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ သိရွိခဲ့သည္။

 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူ အားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ ပိုမ်ားေသာ အေရအတြက္သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ား အၿပီးတြင္ အသံုးစရိတ္ ပိုတိုးလာခဲ့ၿပီး အမ်ားစုက ဝင္ေငြထက္ ထြက္ေငြ ပိုမ်ားေနၾကသည္။
 • ယခင္က ေက်းလက္ဆန္ဆန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဓေလ့စ႐ိုက္တြင္ ေနထုိင္ရာမွ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈတစ္ဝက္ ေရာယွက္လာသည့္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အစားထိုး ေနရာခ်ေပးသည့္ ဧရိယာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္သူ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစု၏ အသံုးစရိတ္ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။ (ဥပမာ - စားသံုးကုန္စရိတ္ ပိုမ်ားလာသည္။ အဝတ္အထည္မ်ား ယခင္ထက္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုမို၍ ဝယ္ယူရသည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနထိုင္မႈ စရိတ္စက တိုးပြားလာသည္)
 • ၅ ႏွစ္အထက္ ကေလးအားလံုး၏ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာင္းတက္ေနသည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမႈ မတုိင္မီ လူေနမႈ ဘဝကထက္ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာေသာ ကိန္းဂဏန္း ျဖစ္သည္။
 • အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားစုသည္ ယင္းမတိုင္မီ ေနထုိင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဉ္ပါက အသစ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာေသာ ေနရာရွိ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျဖည့္တင္းမႈမ်ားကို ပိုမို အေကာင္းျမင္ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ပိုနီးလာျခင္း၊ လမ္းအရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာျခင္း၊ အိမ္သာစနစ္ပိုေကာင္းလာျခင္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု အရည္အေသြး သိသာစြာ ျမင့္တက္လာျခင္းကိို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာရသူမ်ားက ေက်နပ္ေနၾကသည္။
 • သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕ငါးခုခြဲ၍ ေကာက္ခံေသာ စစ္တမ္း၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားက မိမိတို႔ ေနအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရဝပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိေၾကာင္း အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။
 • ေနာက္ထပ္ အေရးကိစၥ တစ္ခုမွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အခ်ိဳ႕က အစားထိုး ေနရာခ်ေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ အသံဆူညံလြန္းျခင္း၊ အနံ႔အသက္ မေကာင္းျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အနံ႔အသက္ မေကာင္းသည့္ ျပႆနာမွာ အိမ္သာတြင္းမ်ား ျပည့္လွ်ံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္လည္း ပထမအႀကိမ္ စစ္တမ္းပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေမးျမန္း ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းတြင္ အေရးပါေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္၊ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ သိရွိခဲ့သည္။

 • ပ်ံက်အလုပ္၊ ေန႔စားအလုပ္ႏွင့္ အိမ္တြင္း စီးပြားေရးတို႔ကို အဓိက အသက္ေမြးမႈအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အနည္းငယ္မွ်သာ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳေနသည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈမ်ား မတုိင္မီ အေနအထားႏွင့္ ယွဉ္ပါက စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အစားထိုး ေနရာခ်ေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ အစရွိသည့္ စီးပြားျဖစ္ တိရစာၦန္ ေမြးျမဴမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြား မ်ားျပားလာသည္။
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အမ်ားစုသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြား စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ဝင္ေငြ အနည္းငယ္မွ် တိုးပြားလာေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေန႔စား လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အိမ္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ဝင္ေငြ ပို၍ ျမင့္တက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ံက် အလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြမွာ ယခင္ထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
 • အိမ္အသံုးစရိတ္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းမ်ား ကူညီပို႔ခ်ကာ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြကို အခ်ိဳးညီ ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္တိုင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြထက္ အသံုးစရိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
 • အသက္ ၅ ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားအားလံုး (ရာႏႈန္းျပည့္) ေက်ာင္းတက္ေနၾကသည္။
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးသင္တန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး စီစဉ္ပို႔ခ် ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြရင္း အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားပါ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ျဖည့္တင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
 • အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူ မိသားစုမ်ားတြင္ မွီခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္သူ အခ်ိဳးအစား အလြန္ျမင့္ေနသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ မိသားစုဦးေရ မ်ားျပားၾကေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ နည္းပါး၍ ျဖစ္သည္။
 • နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိုင္တြယ္ရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ယင္းက စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ စိုးရိမ္တတ္မႈႏွင့္ ယင္းစိုးရိမ္မႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
 • မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ အတြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို စနစ္က် မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ အေနျဖင့္ ေရတြင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ အမိႈက္က်င္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း (အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လက္ရွိ အသံုးခ်ေနမႈ)တို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ေရဆင္းစနစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အပတ္စဉ္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

တတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္ကို ၂၀၁၆၊ ဇူလုိင္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ စစ္တမ္းပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေမးျမန္း ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းတြင္ အေရးပါေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္၊ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ သိရွိခဲ့သည္။

 • ဒုတိယအႀကိမ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်ိန္ႏွင့္ ယွဉ္ပါက မိသားစု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အလုပ္အကိုင္ ခုိင္မာမႈသည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အလုပ္အကိုင္ သေဘာသဘာဝမွာလည္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
 • အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ အိမ္ေျမ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားမွလြဲ၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ အမ်ားစု၏ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ တိုးပြားလာခဲ့သည္။
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အမ်ားစု၏ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ တိုးလာသည္ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ လုပ္ခလစာထက္ အသံုးစရိတ္က ပိုမ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ အမ်ားစု၏ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်ိန္ႏွင့္ ယွဉ္ပါက ပိုမို က်ဉ္းေျမာင္းလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လူမႈေကာင္းက်ိဳး ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဉ္ (SWSP)မ်ား၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။
 • ေအာက္ပါ ဇယားကြက္သည္ တတိယအႀကိမ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္၌ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအမည္အလိုက္ (A မွ Cထိ) ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ကြာဟခ်က္ကို ျပသထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈ မတုိင္မီ ေနထိုင္မႈ အေတာအတြင္း ဝင္ေငြ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ တူညီလာသည္ကို ျမင္သာေစသည္။ ထိုအခ်က္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈအၿပီး ေနထိုင္မႈ ဘဝပံုစံမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္လာၿပီ ဆိုသည္ကို ညႊန္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 • ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားအနက္ အုပ္စု (A)၏ ေငြေၾကးစုေဆာင္းႏုိင္မႈမွာ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း အစီအစဉ္ စတင္ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ သိသာေသာ တံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။
 • စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ မိသားစုမ်ားမွ အသက္ ၅ ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ား၏ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းတက္၍ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္။
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဧရိယာရွိ ေနအိမ္မ်ားအနီး ေရဝပ္သည့္ ျပႆနာမွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္၏ ေျမသား သိပ္သည္းမႈ မြမ္းမံျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)က မိလႅာအညစ္အေၾကးမ်ားကို ပံုမွန္ သတ္မွတ္ရွင္းလင္းလာမႈေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ားမွ အနံ႔ဆိုး ထြက္ရွိသည့္ ျပႆနာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္။
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အသက္ေမြး သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ ပို႔ခ်ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစားထိုး ေနရာခ်ထားသည့္ ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္သူ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေနအိမ္တြင္ပင္ မိႈစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ အိမ္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစျပဳလာၾကသည္။
 • ထို႔အျပင္ အစားထိုး ေနရာခ်ထားသည့္ ဧရိယာတြင္ သတင္းေပး ေၾကညာမႈမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အလုပ္ေနရာ လစ္လပ္မႈမ်ားအေပၚ သတင္းယူ သိရွိမႈ အေျခအေန ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္။

မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ အလုပ္ေနရာ ရွာေဖြေပးႏုိင္ေရးကို ဆက္လက္ အာ႐ံုစိုက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားအနက္ ၂၃ ဦးသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၈ ဦးသည္ ဇီဝေျမဩဇာသံုး စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဇီဝေျမဩဇာသံုး စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိလာၾကသည္။ ၎တို႔ကို အလုပ္တာဝန္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စက္႐ံုအေရအတြက္ ေလးခုထိ ရွိလာခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)ႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕မ်ားက အလုပ္ခန္႔ထားသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္/ျမန္မာ Pdfျဖင့္ ဖတ္႐ႈရန္ …