ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အႀကံေပးညိွနိႈင္းေရးအဖဲြ.

အႀကံေပးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚလာေရးအတြက္၊ အဓိကအားျဖင့္ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စဉ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆး အတည္ျပုထားသည့္ အစီရင္ခံစာပါ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တြန္းအားေပးနိုင္ရန္နွင့္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ား၏ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးေရး အစီအစဉ္ဆိုင္ရာ ျပင္ပစစ္တမ္းမ်ား၏ ေထာက္ခံေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း တံု့ျပန္နိုင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အျကံေပး ညိွနိႈင္းေရးအဖဲြ့ (MSAG)တစ္ခု ဖဲြ့စည္းရန္ အဆိုျပုခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ စိုးရိမ္မႈ သေဘာထားကို တံု့ျပန္ရန္ နွင့္ ေရွ့ေတြျကံုလာနိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ အခို့်ကို ေျဖရွင္းရာ၌ ဘက္ေပါင္းစံု အျကံျပု ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန့္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ အသိအမွတ္ ျပုျခင္းမ်ားေျကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈ၊ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္း ကြပ္ကဲမႈ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္မႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမ်ိဳး ဖန္တီးရန္
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဉ္ အေတာအတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားဘက္မွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေထာက္ကူေပးရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခား လိုအပ္သည့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္
 • သီလဝါ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသူမ်ား၏ မည္သို႔ေသာ အေရးကိစၥ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈမ်ိဳးကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ သိရွိႏုိင္ေစရန္
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္
 • သီလဝါ စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္သည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းညီ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား နည္းတူ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ရန္
 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ စီမံကိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ပဋိပကၡႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
 • သီလဝါ အပိုင္း ၁ စီီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားကို အပိုင္း ၂ စီမံကိန္းတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ - Ms. Vicky Bowman, ဒါ႐ိုက္တာ, ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)

အတြင္းေရးမွဴး - ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ပညာရွင္အဖြဲ႕

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား -

 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး (၁)
 • မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂)
 • ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂)
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္/ အသိုက္အဝန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂) [သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၂/ ဇုန္(B) ကိုယ္စားျပဳသူ တစ္ဦး ပါဝင္သည္]
 • ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ား (၁)
 • အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပါင္းကူး (၁)၊ Earth Rights International (၁)၊ သီလဝါ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (၁)

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ၂၀၁၆၊ မတ္လ အေတာအတြင္း သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ဇူလုိင္/ဩဂုတ္ လမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပအျမင္ျဖင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ အစီအစဉ္၌ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕သည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈ ရွိမရွိ၊ အခ်ိန္ကိုက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ရွိမရွိတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ၾကား ေပါင္းကူးဆက္ဆံေရးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အသစ္မ်ား လိုအပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကိုပါ ခ်ဉ္းကပ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဉ္မ်ားလည္း စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။