သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (TCMP)

၁။ နိဒါန္း

 • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(TSEZ) (သိုု့မဟုတ္ “ စီမံကိန္း ” ) သည္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားနွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျကိုးစားျပီး ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နိုင္ေသာ၎တို့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကိုစီမံခန့္ခဲြပါသည္။ သိုု့ေသာ္လည္း ၎တို့၏လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ မျကာခဏ ျဖစ္ပြားနိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပုပါသည္။
 • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္မေက်နပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခဲြမႈလုုပ္ထံုးလုပ္နည္း (TCMP) သည္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို သီလဝါအထူးစီပြားေရးဇုန္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား သို့မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားကိုတိုင္ ျကားခြင့္ျပုျပီး တိုင္ျကားခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္ျပီးရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ လက္ခံစဥ္းစား ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ TSEZ သည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနေသာ မေက်နပ္ခ်က္ျဖစ္ေစ သို့မဟုတ္ ေလ့လာမႈေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေက်နပ္ခ်က္ျဖစ္ေစ လက္ခံရရိွေသာ မေက်နပ္ခ်က္အားလံုးကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေျကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုယူဆေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ မည္သူမဆိုကုန္က်စရိတ္မရိွဘဲ ဤယနၱရားကို အသံုးျပုခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ျကားသူ၏ ဥပေဒအရမွန္ကန္မႈအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဤယနၱရားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အကို်းသက္ေရာက္မႈမရိွဘဲ ယခင္အတိုင္းတည္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • TSEZ သည္ ဤယနၱရားျဖစ္စဥ္နွင့္ ၎၏ရလဒ္မ်ားအေပၚ ယံုျကည္မႈကိုရွာေဖြေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေသာပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုအား ဤTCMPကိုေဝမွ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ TSEZ သည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္စဥ္အားလံုးနွင့္ ၄င္း၏ရလဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာစြာ လိွု့်ဝွက္ထိမ္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ TSEZသည္ တိုင္ျကားသူမ်ား အနၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တေလးတစားလိွ့်၀ွက္ထားမည္ျဖစ္သည္။
 • ဤ TCMP သည္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈအရ ယခုလက္ရိွအသံုုးျပုေနေသာ TSMC နွင့္ MJTD တို့၏ဦးေဆာင္ညႊန္ျကားခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍
  • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (TSEZ) စီမံခန့္ခဲြမႈေကာ္မတီအသိေပးစာေစာင္ အမွတ္ ၀၄/၂၀၁၅: သီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္တြင္းရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈသည္ တာဝန္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရိွေျကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အသိေပးစာေစာင္။
  • နိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ The UN Global Compact (UNGC)၏ အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္အရ- MJTD သည္၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
 • ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ TSEZ ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားနွင့္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္င္ငံတကာ အဆင့္မီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျပုလုပ္သည္။
 • ဤ TCMP သည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ နွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ စီမံခန့္ခဲြရန္ နွင့္ ေဒသခံမ်ား နွင့္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို စီမံကိန္းနွင့္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ျပုလုပ္ပံုအေျကာင္းကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေနြးနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤမေက်နပ္ခ်က္စီမံခန့္ခဲြမႈလုပ္ထံုလုပ္နည္း(TCMP)သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တိုင္ျကားသံနွင့္ တိုင္ျကားခ်က္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို TSEZ မွလက္ခံစဥ္းစားေနျပီျဖစ္ေျကာင္းကို ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အသိေပး၍ သူတို့၏ေက်နပ္မႈကို ရရိွေစေသာအကို်းေက်းဇူးမ်ား တိုးျမွင့္ရရိွေစရန္ စီစဥ္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
 • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန့္္ခဲြမႈနည္းလမ္းသည္ လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာ ျမန္မာဥပေဒေရးရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အစားထိုးျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္ လက္ရိွစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒမွတဆင့္ ရရိွေသာ အျခားတရားစီရင္ေရး (သို့မဟုတ္) အုပ္ခု်ပ္ေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ဟန့္တားေနွာက္ယွက္မည္မဟုတ္ပါ။
 •  

၁.၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္

 • ဤမွတ္တမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏မေက်နပ္မႈနွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို TSEZ အေနျဖင့္ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ပြင့္လင္းျမင္သာေလးစားစြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။
 • ဤမွတ္တမ္းသည္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ေသခ်ာတိက်ေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္မ်ားကို ေရးသားေဖၚျပထားသည္။
 • ဤမွတ္တမ္းသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။

၁.၂ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

 • လူထုထံမွရရွိေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္း တို႔အတြက္ လွ်င္ျမန္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္ျမဲျခင္း၊ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတို႕ျဖင့္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယႏၱရားကို တည္ေထာင္ရန္။
 • မေက်နပ္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမွတ္တမ္းထားရိွျခင္းနွင့္ မွန္ကန္ေသာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပုလုပ္နိုင္ရန္။
 • ေတြ့ျကံုခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအားသံုးသပ္မႈျပုလုပ္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစဥ္ဆက္မပ်က္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ပါဝင္ကူညီရန္။
 • အနၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းနွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အကူ အညီေပးရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားအား ေစာင့္ျကည့္ျခင္းနွင့္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
 • နိုင္ငံတကာမွေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေစျခင္း။

၂။ ရည္မွန္းခ်က္နယ္ပယ္

This procedure has the following objectives:

 • သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကိုထိခိုက္နစ္နာသည္ဟုယူဆေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ဤမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လႈပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေျခရွိေသာလူထုႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ လူထုအတြက္ အေလးထားေျဖရွင္းကုစားရန္ နည္းလမ္းအေထာက္အပံ့မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
 • ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေအာက္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ကန္႔သတ္ထားျခင္း မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုခု လက္ခံရရွိေသာအခါ ၄င္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကြဲျပားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သမာသမတ္က်ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔) ေအာက္တြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေလေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာဌာနသို႔ ထပ္မံျပန္လည္ ညႊန္ၾကားလႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မွလြဲ၍ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေအာက္တြင္ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလံုးကို အၿပီးသတ္ပိတ္သိမ္း သည့္တိုင္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္။
 • ဤလုပ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည္သူလူထုထံမွရရွိေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္း နည္းစနစ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဥပေဒ ေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တည္ရွိၿပီးေသာ အလုပ္သမားမေက်နပ္မႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္ သို႔မဟုတ္ တည္ရွိၿပီးေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။
 • သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ၊ မတိက်ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျဖၾကားမည္မဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤကိစၥမ်ိဳးသည္သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္တရားဝင္တာဝန္မရွိပါ။

၃။ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားရန္အတြက္နည္းလမ္းမ်ား

ေဒသခံလူထုမ်ားအေနျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကို တုိင္ၾကားရာတြင္ အသံုးျပဳနုိင္သည့္ “နည္းလမ္း” မ်ားစြာရိွသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ တိုင္ၾကားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

 • ေဒသခံလူထုမ်ားဆီသုိ႔ SEZ မွအရာရိွတစ္ဦးလာလည္ခ်ိန္တြင္ ၎အရာရိွအား လူကိုယ္တုိင္ တုိင္ၾကားျခင္း၊
 • SEZ ဆီသုိ႔သြားေရာက္၍ လူကိုယ္တုိင္ တုိင္ၾကားျခင္း၊
 • အၾကံေပးစာလက္ခံသည့္ စာတုိက္ပံုး (ေက်းရြာအုပ္စု (သို႔မဟုတ္) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္) ထားရိွျခင္း၊
 • လူထုကုိယ္စားျပဳၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတဆင့္ တုိင္ၾကားျခင္း၊
 • SEZ သုိ႔စာျဖင့္တုိင္ၾကားျခင္း၊ ႏွင့္
 • ေက်းရြာမ်ား (သို႔မဟုတ္) SEZထဲတြင္ SEZ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ က်င္းပေသာ ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္ၾကားျခင္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုကားခ်ပ္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ မေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း(TCMP) ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္

 • Thilawa SEZ Complaints Management Procedure.pdf
 • TSEZ Complaints Management Form.

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ /  ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး  ေကာ္မတီတို႔မွ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူထုဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔ (CRT)