ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း နွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေန သို့ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွေစျခင္း နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း ( လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီးပြားေရးက႑နွင့္ ပတ္သက္၍ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းနီွးျမွုုပ္နံွမႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာနွင့္ လူ့အခြင့္အေရး က႑မ်ားနွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ား ဖန္တီးခ်မွတ္နိုင္ရန္မွာ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဉ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူနိုင္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံုေဘးကင္းေရး၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ လူ့အခြင့္အေရးနွင့္ လုပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေရးဆဲြခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို ယခုအခါ အျပီးသတ္အဆင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္လ်က္ ရိွသည္။

၀၁၅၊ ဩဂုတ္တြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန့္ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)က သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ ရိွေရးကို ေသခ်ာေစေရး ေျကညာစာအမွတ္ ၀၄/၂၀၁၅ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျကညာစာကို ေအာက္ပါ Linkတြင္ ျကည့္ရႈနိုင္သည္။

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Responsible%20business.pdf

၂၀၁၆၊ ေမတြင္ TSMCက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန့္က်င္ျခင္း ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းနီွးျမွုုပ္နံွသူမ်ားထံ အသိေပး ေျကညာမႈ တစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျကညာစာကို ေအာက္ပါ Linkတြင္ ျကည့္ရႈနိုင္သည္။

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Notice1_2016_Anti-corruption.pdf

ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဆက္စပ္မႈ၊ အေရးဆို တိုင္ျကားမႈနွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီစဉ္ ေရးဆဲြေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ မူလ၀င္ေငြသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ့အျကံုမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန့့တြင္ က်င္းပေသာ  ျမို့ျပပတ္၀န္းက်င္တြင္ေျမယာသိမ္းယူျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေဆြးေနြးပဲြကို  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန့္ခဲြမႈ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပီး၊ ဂို်က္ကာနွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူ ျပုဌာနတို့့မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ က်င္းပခဲ့ျကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္နွင့္ ၂၇ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူနွင့္ ပုဂၢလိကဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမႈမ်ားအေျကာင္း ေဆြးေနြးပဲြကို ဂို်က္ကာမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

​သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးေရးဇုန္စီမံခန့္ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္ အကူျပုဌာန၊ ဂို်က္ကာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံဲြ့့ျဖိုး တိုးတက္ေရးလီမိတက္၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနတိိုု့့့မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသညွ္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ မူလ၀င္ေငြသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ့အျကံုမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္အတြက္  ေဆြးေနြးပဲြသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္........

မိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္တြင္ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆)

IRP Presentation on Resettlement Seminar.pdf

Seminar Good Practice Land Acquisition and Resettlement.pdf

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း (ဇူလိုင္ ၂၀၁၇)

Session 1_Social Consideration _Performance.pdf

Session 2_ Resettlement & Income Restoration Program.pdf

Session 3_Responsible Business, Corporate Social Responsibility (CSR) and Creating Shared Value.pdf

Session 4_Stakeholder Engagement.pdf

Session 5_Grievance and Complaint Management.pdf

Session 6_Social Impact Assessment & Management.pdf