လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

စီမံကိန္း အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)အတြက္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစီအစဉ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနစဉ္ အေတာအတြင္း သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအမံမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ေအာက္ပါ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

အႀကံေပးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚလာေရးအတြက္၊ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စဉ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆး အတည္ျပဳထားသည့္ အစီရင္ခံစာပါ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ား၏ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးေရး အစီအစဉ္ဆုိင္ရာ ျပင္ပစစ္တမ္းမ်ား၏ ေထာက္ခံေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း တံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (MSAG)တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ စိုးရိမ္မႈ သေဘာထားကို တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္ ေ႐ွ႕ေတြႀကံဳလာႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းရာ၌ ဘက္ေပါင္းစံု အႀကံျပဳ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈ၊ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္း ကြပ္ကဲမႈ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္မႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမ်ိဳး ဖန္တီးရန္
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဉ္ အေတာအတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားဘက္မွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေထာက္ကူေပးရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားလိုအပ္သည့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္
 • သီလဝါ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသူမ်ား၏ မည္သို႔ေသာ အေရးကိစၥ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ကန္႔ကြက္ အေရးဆိုမႈမ်ိဳးကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ သိရွိႏုိင္ေစရန္
 • ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္
 • သီလဝါ စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဉ္သည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းညီ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား နည္းတူ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ရန္
 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ စီမံကိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ပဋိပကၡႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
 • သီလဝါ အပိုင္း ၁ စီီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားကို အပိုင္း ၂ စီမံကိန္းတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ - Ms. Vicky Bowman, ဒါ႐ိုက္တာ, ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)

အတြင္းေရးမွဴး - ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ပညာရွင္အဖြဲ႕

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား -

 • သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး (၁)
 • မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂)
 • ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂)
 • စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္/ အသိုက္အဝန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂) [သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၂/ ဇုန္(B) ကိုယ္စားျပဳသူ တစ္ဦး ပါဝင္သည္]
 • ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ား (၁)
 • အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပါင္းကူး (၁)၊ Earth Rights International (၁)၊ သီလဝါ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (၁)

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ၂၀၁၆၊ မတ္လ အေတာအတြင္း သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆၊ ဇူလုိင္/ဩဂုတ္ လမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပအျမင္ျဖင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ အစီအစဉ္၌ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕သည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈ ရွိမရွိ၊ အခ်ိန္ကိုက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ရွိမရွိတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ၾကား ေပါင္းကူးဆက္ဆံေရးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အသစ္မ်ား လိုအပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကိုပါ ခ်ဉ္းကပ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဉ္မ်ားလည္း စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ေဝမွ်ျခင္း (၂၀၁၅၊ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိုရမ္)

၂၀၁၅၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)၊ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၏ ပညာရွင္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိုရမ္၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အစီအစဉ္ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အစီအစဉ္ကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အရင္းအျမစ္ဌာန၊ Global Business Initiative on Human Rightsတို႔ကပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အဖြဲ႕၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္သည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕က အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းဆိုေသာ မူေဘာင္သံုးရပ္ႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ အဆင္ေျပ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဖဲြ႕ကို ကုလသမဂၢ၏ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္း အေျခခံမူေဘာင္အား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

 • ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ (သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး) (ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ပထမမူေဘာင္ကို အစိုးရက ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေၾကာင္း)
 • Mr. Takashi Yanai, MJTD ဥကၠ႒ (ဒုတိယမူေဘာင္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း)
 • သီလဝါ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ Ms. Vicky Bowman, အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ, ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) (ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပး ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕ကို နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္း ေဖးမကူညီမႈ လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ တတိယ မူေဘာင္ကို ျဖည့္စြမ္းျခင္း)

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession4/ConnectingThreePillarsOnTheGround14oct.pdf

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း ( လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး က႑မ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ား ဖန္တီးခ်မွတ္ႏုိင္ရန္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဉ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေဘးကင္းေရး၊ လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို ယခုအခါ အၿပီးသတ္အဆင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၅၊ ဩဂုတ္တြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)က သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ ရွိေရးကို ေသခ်ာေစေရး ေၾကညာစာအမွတ္ ၀၄/၂၀၁၅ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာစာကို ေအာက္ပါ Linkတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Responsible%20business.pdf

၂၀၁၆၊ ေမတြင္ TSMCက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ အသိေပး ေၾကညာမႈ တစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာစာကို ေအာက္ပါ Linkတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Notice1_2016_Anti-corruption.pdf

ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဆက္စပ္မႈ၊ အေရးဆို တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီစဉ္ ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မူလ၀င္ေငြသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔႔တြင္ က်င္းပေသာ  ၿမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္တြင္ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေဆြးေႏြးပြဲကို  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး၊ ဂ်ိဳက္ကာႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူ ျပဳဌာနတို႔႔မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဂ်ိဳက္ကာမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္ အကူျပဳဌာန၊ ဂ်ိဳက္ကာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႔ဲ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလီမိတက္၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနတို႔ို႔႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ွ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မူလ၀င္ေငြသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္အတြက္  ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္........

မိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္တြင္ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆)

IRP Presentation on Resettlement Seminar.pdf

Seminar Good Practice Land Acquisition and Resettlement.pdf

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း (ဇူလိုင္ ၂၀၁၇)

Session 1_Social Consideration _Performance.pdf

Session 2_ Resettlement & Income Restoration Program.pdf

Session 3_Responsible Business, Corporate Social Responsibility (CSR) and Creating Shared Value.pdf

Session 4_Stakeholder Engagement.pdf

Session 5_Grievance and Complaint Management.pdf

Session 6_Social Impact Assessment & Management.pdf