ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္

အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A) တည္ေဆာက္မည့္ ဧရိယာကို ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန (DHSHD)က ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ယင္းေျမေနရာ အသံုးျပဳေနသူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရက နစ္နာေၾကး သတ္မွတ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၁၂၃၀ ဟက္တာ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာကို သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း စက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ စင္ကာပူမွ SMD International Pte Ltdတို႔ ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ (TKDC)က တာဝန္ယူခဲ့သည္။ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း စက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ဘဲ အဆိုပါ ေျမေနရာသည္ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ထံ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ၂၀၁၃၊ မတ္လတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)ထံ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၂၊ ဩဂုတ္မွ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီထိ အေတာအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)ႏွင့္ ဇုန္(B) ေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး ေနသူမ်ားကို သတိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဉ္းၿပီး အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃၊ ဧၿပီတြင္ လူမႈစီးပြား သန္းေခါင္စာရင္း တစ္ရပ္ကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာ၌ စတင္ေကာက္ယူခဲ့သလို ၂၀၁၃၊ ဇြန္လတြင္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႈ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)က ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖဲြ႕၏ နည္းပညာပိုင္း ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၃၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း အစီအစဉ္ကို အၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ အစီအစဉ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေသာ အစီအစဉ္မ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပထမဆံုး အေတြ႕အႀကံဳလည္း ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း အစီအစဉ္ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ လိုအပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ေထာက္ထားမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အဓမၼ မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း အစီအစဉ္ကို အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈသည္လည္း ၂၀၁၃၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ အစျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၈၁ ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၃၈၂ ဦးတို႔ကို စီမံကိန္း ဧရိယာ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A)အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဟက္တာ ၄၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာ ဧရိယာထဲမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာခ်ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ အိမ္ေထာင္စု ၆၈ ခုကို ယခင္က ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရသည့္ အသိုက္အဝန္း အနီး၌ အထူးတည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး သတ္မွတ္ ေနရာတစ္ခုသို႔ လက္ေတြ႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း နစ္နာေၾကးႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ မူလဝင္ေငြ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ သံုးႏွစ္သက္တမ္း အစီအစဉ္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရခ်ိန္၌ (သက္ဆိုင္ရာ ေျမေနရာ၌ အေျချပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) ၎တို႔၏ အသက္ေမြးမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုမူ   ေငြေရးေၾကးေရး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ေျမေနရာကို အေျချပဳ၍ ရရွိေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္စပါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုး သတ္မွတ္ ကူညီခဲ့သည္။သက္ဆိုင္ရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မိသားစု အေျခအေနႏွင့္ အသက္ေမြး ေထာက္ပံ့မႈအလုိက္ ကြဲျပားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေျမေနရာကို အေျခမျပဳဘဲ ရရွိေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြယုတ္ေလ်ာ့ထိခိုက္သည့္ ကာလအေတာအတြင္း ပ်မ္းမွ်ေန႔စဉ္ဝင္ေငြႏွင့္ တူညီေသာ ခံစားခြင့္မ်ိဳး သတ္မွတ္ကူညီခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခံစားခြင့္ကို ပ်ံက်လုပ္သားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း ဧရိယာ အပိုင္း ၁/ ဇုန္(A) ေနရာတြင္ ေနထုိင္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္္းခဲ့ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း ၂ ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေနရာသစ္တြင္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ၂၅x၅၀ ေပ ေျမကြက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အိုးအိမ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ား အတြက္မူ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အိမ္တစ္လံုး တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္စရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေငြေၾကး ေပးေခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အိမ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယခင္ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္ အိမ္ေဟာင္းမွ ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ယူငင္ အသံုးခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အကယ္၍ အိမ္အသစ္အတြက္ သတ္မွတ္ေနရာသည္ စီမံကိန္းအတြက္ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ အိမ္ေဟာင္းထက္ က်ဉ္းေျမာင္းေသးငယ္ေနပါက စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရသည့္ အဆိုပါ လူပုဂၢိဳလ္ကို ျခားနားသည့္ အတိုင္းအတာအတိုင္း ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား အစားထိုး ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့သည္။

အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာသည္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ BantBwayKon ေရေလွာင္တမံအနီး၊ Nyaing Wineေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳင္သာယာ ၃ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေျမေနရာကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာကို ကြန္ကရစ္ လမ္းတစ္လမ္း၊ ေရတြင္း ၆ တြင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းမႈမ်ားျဖင့္ ပံုစံခ် တည္ေဆာက္ထားၿပီး အိမ္တိုင္းတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

အစားထိုး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးသည့္ ဧရိယာကို အၿပီးသတ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖည့္တင္းမႈမ်ားကိုလည္း မူလ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၃၊ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္တြင္ အထေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဧရိယာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖည့္စြက္မႈသည္ ၂၀၁၃၊ ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္မွ ၂၀၁၄၊ မတ္လ ပထမပတ္ထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအေတာအတြင္း လုပ္သားအင္အား စုေဆာင္းရာတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။ အစားထိုး ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ဧရိယာသည္ စုစုေပါင္း ၃ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူေနထိုင္ရန္ ေျမကြက္ေနရာ ၆၈ ခုကို အကြက္႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။