ႏိုဝင္ဘာလအတြက္အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၇ ရက္)

ဇုန္(ဘီ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ ျခင္းအစီအစဥ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အက်ဳံးဝင္အိမ္ေထာင္စု ၂၃ စုရွိ မိသားစုဝင္ ၅၄ ဦးတို႔ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၊၂၇ရက္ေန႔တြင္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာဆန္ႏွင့္ဆီကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေထာက္ပံ့ျခင္းကို၂၀၁၈ခုႏွစ္မတ္လမွစတင္ကာလစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေစရန္ အက်ဳံးဝင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၃ လ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္စစ္တမ္းမ်ားကိုလည္းေကာက္ယူလ်က္ရွိပါသည္။