သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ဘီ)မွအားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္စစ္ တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ျခင္း (၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၅ရက္ႏွင့္၂၆ရက္)

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမွဂ်ိဳက္ကာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕၏နည္းပညာကူညီမႈျဖင့္ ဇုန္ဘီအပိုင္း၁၊၂၊၃ႏွင့္၄ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲမွ အားနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားဟုသက္မွတ္ထား သည့္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ဦးေဆာင္/ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုစုစုေပါင္း(၄၃)စုအား ၃လတစ္ႀကိမ္ပုံမွန္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္ႏွင့္ဆီလစဥ္ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္တို႔ကို ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ႏွင့္ၿမိဳင္သာယာ(၃)တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ရွိ ဇုန္ဘီျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတို႔၌ အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။